Обучение на представители на Статистическата агенция на Косово в областта на изследването на образованието и обучението на възрастни

От 16 до 18 декември 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на представители на отдела по социална статистика на Статистическата агенция на Косово в областта на изследването на образованието и обучението на възрастни. Обучението се провежда в рамките на Многонационална статистическа програма за сътрудничество IPA 2015, финансирана от Европейската комисия, която се реализира от германската консултантска фирма GOPA.

По време на срещата експертите от Косово бяха запознати с особеностите на изследването на образованието и обучението, което се провежда веднъж на 5 - 6 години във всички държави - членки на ЕС, други европейски страни - членки на ЕАСТ, и страни - кандидатки за членство в ЕС, по единна методология и чрез общ хармонизиран въпросник.

Основната цел е изследване на участието в различните форми на учене през целия живот (формално, неформално и самостоятелно образование и обучение), характеристики на обученията, пречки за участие, достъп до информация относно възможностите за образование и обучение, езикови умения, участие в културни събития.

Косово планира да проведе пилотно изследване на образованието и обучението на възрастни през 2020 г., за да тества събирането на такива данни на национално равнище и през 2022 г. да участва в следващата вълна заедно с останалите европейски държави. По време на обучението експертите на НСИ предадоха своя опит от проведените в България изследвания през 2007, 2011 и 2016 г., като бяха обсъдени и методологически въпроси, оперативни аспекти, приложимото законодателство, подготовката на въпросника и управлението на качеството по време на събирането на данните.

В тридневното обучение от страна на НСИ участие взеха Магдалена Костова, директор на дирекция „Демографска и социална статистика“, Свилен Кателиев, началник на отдел „Статистика на образованието и културата“, Елена Цанкова, държавен експерт в отдел „Статистика на образованието и културата“, Дилян Атанасов, главен експерт в отдел „Статистика на образованието и културата“, Анжелина Алексиева, младши експерт в отдел „Статистика на образованието и културата“, Расим Рюстем, държавен експерт в отдел „Статистика на условията на живот“.

Обучението е принос към развитието на двустранните отношения между Националния статистически институт и Статистическата агенция на Косово.