Премини към основното съдържание

Нова информационна система за гражданите и бизнеса въвежда НСИ

Публикувано на: 18.12.2019 - 15:20
Мониторстат ще следи индикаторите за изпълнение на всички стратегически документи и ще съдържа данни за европейските проекти от кандидатстването до контрола

За първи път с няколко клика гражданите, бизнесът и изпълнителната власт ще могат да следят как се изпълняват стратегическите документи на национално, регионално и европейско ниво. Те ще  виждат таблата с индикатори за изпълнение на всички документи, важни за хората и за постигането на Целите за устойчиво развитие до 2030 г., които България си поставя.

Това става възможно чрез новата Информационна система Мониторстат, която Националният статистически институт активира днес, 18 декември, на адрес http://monitorstat.nsi.bg/ .

Системата стъпва върху базата данни от изследвания на Националния статистически институт и други органи на статистиката. Тя има два модула - за стратегически документи и за европейските програми и проекти.

„Мониторстат е числово огледало на пътя на България“ - казва Диана Янчева, заместник-председател на НСИ. „Системата е ориентир докъде сме стигнали в различните сфери, какви цели сме си поставили, какво сме искали да постигнем и какво се е получило на практика. Тя борави само с числа и чрез нея може да се прави обективна оценка, лишена от пристрастия, на базата на която изпълнителната и местните власти могат да планират следващи стъпки или политики.“

Системата улеснява контрола от страна на гражданското общество върху изпълнението на стратегическите документи в сфери като здравеопазване, трудова заетост, демографска политика, регионално развитие и т.н. Тя е още една крачка напред към прозрачност и публичност на работата на държавните институции.

Вторият модул на Мониторстат ще бъде интегриран с информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България - ИСУН 2020, и ще даде възможност да се следят и европейските програми и проекти. Ще съдържа информация за проектите по оперативните програми и текущото им изпълнение, както и за развитието им с цел осъществяване на контрол в рамките на 3 до 5 години в зависимост от условията на самите програми.

Системата ще улеснява както бизнеса и неправителствените организации, кандидатстващи за финансиране по европейски програми, така и държавната администрация. Фирмите ще спестят време и пари, тъй като при интеграцията с ИСУН отпада задължението на кандидатите за проекти по оперативните програми да подават в НСИ заявления и да получават удостоверения за код на икономическа дейност (КИД) и заверка на годишните си отчети. Удостоверенията и заверките ще се издават автоматично и ще се получават служебно от оценителните комисии и Управляващите органи на оперативните програми. Държавната администрация, чиято работа е свързана с европроектите, ще се освободи от още един хартиен документ.

Мониторстат е разработена по проект „Изграждане на статистическа база и информационна система за мониторинг на европейски и национални стратегии и регионална политика“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Изразходваните средства са 548 380 лв., като общата планирана стойност на проекта е 750 979 лева.

Системата е централизирана, уеббазирана и двуезична - на български и английски език.

Работата ѝ дава възможност за:

 • подобряване на достъпа до актуални статистически данни;
 • стратегическо планиране и мониторинг на изпълнението на национални, европейски и международни стратегии и вземане на управленски решения за изпълнението на политики;
 • повишаване на осведомеността на държавните институции, бизнеса и обществото за реализацията на националните и европейските стратегии и програми;
 • активно участие на гражданското общество и медиите в процесите на вземане на решения чрез предоставяне на надежден и безплатен официален източник на информация;
 • ускоряване на процесите за кандидатстване по програмите;
 • повишаване на административния капацитет на държавните институции;
 • развитие на електронното управление;
 • намаляване на хартиения документооборот, което ще се отрази благоприятно на опазването на околната среда.

Предвижда се Мониторстат регулярно да подава данни и на Портала за отворени данни.

Допълнителна информация

Мониторстат започва работа с данни за следните документи и програми:

На национално ниво:

 • Национална програма за развитие: България 2020;
 • Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 - 2030 година;
 • Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 година;
 • Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на мъжете и жените 2016 - 2020 година;
 • Национална здравна стратегия 2020 година;
 • Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Република България 2012 - 2022 година.

На регионално ниво:

 • Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014 - 2020 година;
 • Регионален план за развитие на Североизточен район за периода 2014 - 2020 година;
 • Регионален план за развитие на Северозападен район за периода 2014 - 2020 година;
 • Регионален план за развитие на Югозападен район за периода 2014 - 2020 година;
 • Регионален план за развитие на Югоизточен район за периода 2014 - 2020 година;
 • Регионален план за развитие на Южен централен район за периода 2014 - 2020 година.

На ниво Европейски съюз:

 • Европа 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
 • Оперативни програми от програмен период 2014 - 2020 година.

На международно ниво:

 • Цели за устойчиво развитие 2030 (Глобален списък на индикаторите) - с индикатори, налични от изследванията на НСИ;
 • Цели за устойчиво развитие 2030 - Европейски списък на индикаторите с данни за България и общо за ЕС (28 държави членки).

През 2020 г. се очаква в системата да бъдат включени и индикаторите по „Рамка за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030 г. (ООН)“.