Заседание на Националния статистически съвет

На заседанието на Националния статистически съвет под председателството на проф. Стоян Цветков, проведено на 6 декември 2019 г., беше обсъден и приет Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на НСИ през 2019 година. През изминалата година НСИ проведе 271 статистически изследвания и дейности, а органите на статистиката - 45. В отчета е направен преглед на изпълнението на всички изследвания и стратегически приоритети през 2019 година. Членовете на НСС изразиха положително становище относно неговото съдържание и обхват.

На заседанието беше разгледан разработеният от НСИ проект на Националната статистическа програма за 2020 година. В нея е предвидено провеждането на общо 259 статистически изследвания и дейности от Националния статистически институт и 47 статистически изследвания и дейности от органите на статистиката. В проекта на Програмата са включени 13 нови изследвания и проекта на НСИ, едно ново изследване на Националната агенция за приходите, както и едно ново изследване и един нов проект на Министерството на земеделието, храните и горите. След като беше подчертана добрата работа в рамките на Националната статистическа система, проектът на Националната статистическа програма за 2020 година беше одобрен от всички присъстващи.