Обучение на представители на Статистическия комитет на Република Армения в областта на управление на качеството

От 29 до 31 октомври 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение на представители на Статистическия комитет на Република Армения в областта на управление на качеството. Обучението се провежда в рамките на проект „Изпълнение на Националната стратегия за укрепване на Националната статистическа система“, финансиран от Световната банка, който се реализира от германската консултантска фирма GOPA.

Гостите бяха приети от председателя на НСИ г-н Сергей Цветарски. Арменската делегация се води от г-жа Анахит Сафиян, член на Държавния съвет по статистика на Република Армения, включени са и трима експерти от отдел „Управление на качеството“ в Статистическия комитет на Република Армения. По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с двустранното сътрудничество между двете статистически институции, както и с разработването на план за определени дейности, представляващи взаимен интерес.

В тридневното обучение от страна на НСИ взеха участие д-р Галя Статева, държавен експерт в дирекция „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания“, и Костадин Георгиев, главен експерт в отдел „Системи и приложен софтуер“. Дневният ред на обучението включваше широк кръг от теми, сред които бяха организацията на НСИ и мястото на системата за управление на качеството в нея. Специално внимание беше отделено на Общия статистически модел на бизнес процесите (GSBPM) и неговото приложение, ИТ системата за създаване, съхраняване и разпространяване на справочни метаданни, както и на практиките за контрол на качеството в рамките на НСИ. Гостите представиха презентации за организацията на работа в Статистическия комитет на Република Армения и по-специално работата по управление на качеството.

Обучението премина в дух на взаимно разбирателство, бяха обсъдени редица въпроси от теорията и практиката и споделени добри практики.

Посещението е принос към развитието на двустранните отношения между НСИ и Статистическия комитет на Република Армения, между които има и подписано Споразумение за сътрудничество в областта на статистиката.