НСИ участва в два европейски форума на високо равнище в областта на статистиката

В периода 9 - 11 октомври 2019 г. в Братислава, Словакия, председателят на Националния статистически институт Сергей Цветарски участва в 105-ата годишна Конференция на генералните директори на националните статистически институти (DGINS) и 41-вото заседание на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС).  

Темата на тазгодишното издание на DGINS, което се проведе на 9 и 10 октомври, беше „Глобализацията като въпрос, който поставя определени предизвикателства пред поддържането на приложимостта на статистиката“. Бяха обсъдени „Заключения относно oтражението на икономическата глобализация върху статистиката“, по които е в ход писмена консултация сред членовете на КЕСС.

Участниците в конференцията приеха, че са необходими допълнителни действия за гарантирането на висококачествена и приложима статистика за потребителите.  Глобализацията е явление, което поражда нови информационни изисквания към създателите на политики и потребителите както на национално, така и на европейско равнище. Тези нови нужди поставят статистиците под силно напрежение да развиват подходящите инструменти за висококачествено измерване на въздействието на глобализацията върху статистическите индикатори. Едно от заключенията е необходимостта от изясняване и бъдещо разширяване на методологическите рамки и тяхното практическо приложение, особено където различията пораждат значителни несъответствия между данните, предоставяни от статистическите офиси на държавите членки. Беше подчертана и ролята на висококачествените и осъвременени статистически бизнес регистри (национални и европейски) като необходима инфраструктура за координиране на статистическите дейности и обмен на данни за мултинационалните предприятия.

Непосредствено след DGINS - на 11 октомври, се състоя редовно заседание на КЕСС, на което Комитетът обсъди концепцията за общата методология за следващия кръг от партньорски проверки, темите за конференции и неформални семинари на DGINS за 2020 г., определяне на приоритетите в следващата Многогодишна финансова рамка 2021 - 2027, прилагането на Единна интегрирана структура на метаданни (SIMS) за национално отчитане на качеството. Бяха изслушани доклади за напредъка на настоящото Финландско председателство на Работна група „Статистика“ към Съвета на Европейския съюз, както и плановете на предстоящото Хърватско председателство.

За повече информация:
• Относно DGINS 2019 (на английски език): https://www.dgins2019.sk/
• Относно КЕСС (на английски език):