Приключи третото обучение на млади статистици от шест държави

За трета поредна година НСИ осъществи проект за обучение на 24 млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна (по четирима представители от всяка страна) в рамките на програма „Сътрудничество за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България. Програмата на обучението беше разработена и изпълнена съвместно от Националния статистически институт и Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София.

През първите три дни в аудитория на УНСС младите статистици бяха въведени в теорията на статистическите извадкови изследвания, представена от доц. Александър Найденов и доц. д-р Венелин Бошнаков от катедра „Статистика и иконометрия“.

През следващите шест дни водещи експерти от НСИ представиха практическия си опит в областта на статистическите изследвания в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч.

Любомира Димитрова, Светослава Филипович, Расим Рюстем, Милка Гълъбова, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров, д-р Галя Статева, Костадин Георгиев и д-р Богдан Богданов запознаха участниците с практиката в областта на краткосрочната и годишната бизнес статистика, статистиката на доходите и условията на живот, статистиката на труда, макроикономическата статистика и използването на алтернативни източници на данни (Big Data). Разнообразието от теми и добрата подготовка на лекторите създадоха подходяща атмосфера за обучението и активното участие на младите статистици. В края на заниманията се проведе кръгла маса, както и заключителен тест, включващ въпроси от всички разгледани теми по време на курса. Курсистите бяха разделени на шест отбора с представители от шестте страни и представиха своите отговори под формата на професионално подготвени презентации, допълнително отговаряха и на т.нар. въпроси за шампиони с повишена трудност.

На 18 септември 2019 г. курсът беше закрит от г-н Сергей Цветарски, председател на НСИ. Като официални гости бяха поканени и г-н Гогита Тотрадзе, изпълнителен директор на Националната статистическа служба на Грузия, и г-н Степан Мнатсаканян, председател на Статистическия комитет на Република Армения, които взеха участие при връчването на сертификатите на участниците в курса. Сертификатите са подписани от ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев, и от г-н Сергей Цветарски.

Като израз на доброто сътрудничество между нашите институции гостите от Армения и Грузия посадиха две дръвчета в двора на Учебния център на НСИ в с. Сливек, като в корените им поставиха капсули на времето с послания към бъдещите статистици.

В импровизирана дискусия тримата ръководители на статистически институти се обърнаха към младите статистици с пожелания за успешно професионално развитие в бъдеще и споделиха своите виждания за развитието на статистиката и нейното място в съвременния свят.

Всички участници благодариха за сърдечното посрещане и интересните лекции, които обогатяват техните професионални познания. Освен това подчертаха, че по време на курса са се запознали с колегите си от различните статистически офиси, което ще създаде добра основа и за бъдещи професионални контакти.  

По време на посещението си в България г-н Гогита Тотрадзе и г-н Степан Мнатсаканян имаха срещи с кмета на град Ловеч г-жа Корнелия Маринова и с председателя на Общинския съвет на град Велико Търново г-н Венцислав Спирдонов, с които обсъдиха въпроси, свързани с ролята на статистиката в управлението на общините и сътрудничеството между двата вида институции с оглед осигуряването на релевантни и надеждни статистически данни на регионално равнище. Гостите от Грузия и Армения споделиха своя опит в тази насока.  

Успешно проведеният трети курс за обучение на млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна е съществен принос към провежданата от НСИ политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“. В резултат на тази политика през последните две години бяха подписани споразумения за сътрудничество между НСИ и статистическите служби на Грузия, Молдова и Беларус в допълнение на вече съществуващите споразумения с Азербайджан, Армения и Украйна.