Списание „Статистика“, бр. 3/2019

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 3 за 2019 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:
  • Статистически изследвания и анализи
  • Българската статистика в три столетия
  • Информации, рецензии, консултации

В рубриката Статистически изследвания и анализи са включени статиите:

  • Принципи на творческото мислене - автори проф. Иванка Съйкова, Университет за национално и световно стопанство - София, проф. Светлана Съйкова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН - София

 В статията се обсъждат основни принципи на творческото мислене, чрез което се генерират новите идеи и полезните промени в науката и социалната практика. Обичайно принципите се разглеждат като ръководно начало в една област или дейност. В творческото мислене те са нещо повече. Използват се като подходи и инструменти за овладяване на технологията, т.е. знанията и уменията за откриване на нови идеи. Обсъждат се шест такива принципа. Първите четири дължим на английския изследовател Е. Де Боно, останалите два са авторска инвенция. Заедно със специфичната логика на творческото мислене те съставляват фундамента на технологията на това мислене. Формулирани са сравнително неотдавна и за мнозина остават все още слабо познати. А без познаването и разбирането им трудно могат да се овладяват методите и инструментите на тази технология.  

  • Смяна на концепциите - метод за търсене на нови идеи и възможности за внасяне на полезни промени в социалната практика и научното познание - автор проф. Светлана Съйкова, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН - София  

В статията е представена авторска визия за това как чрез смяната на концепциите може да се стимулира творческото мислене, да се генерират нови идеи и да се разкриват алтернативни възможности за решаване на проблемите, развитие на науката и повишаване на ефективността на социалната практика. Идеите се обсъждат върху основата на една систематизация на начините (пътищата), по които се раждат новите идеи. Обсъжда се и практическото приложение на предлагания подход.

В рубриката Българската статистика в три столетия е включена статията:

  • Професор Анастас Ю. Тотев - биографичен портрет  - автор проф. Стоян Тотев, Институт за икономически изследвания към БАН - София

Проф. Анастас Ю. Тотев, роден в София през 1906 г., е една от най-многостранните, колоритни и впечатляващи фигури сред статистическата общност у нас. Той е с три дипломи за висше образование - агрономическо, юридическо, и икономика. Последната „Икономика и статистика“ той получава по време на своята специализация и работа през 30-те години в научноизследователските институти по икономически и социални науки в Корнелския уни­верситет, като известно време успоредно специализира и работи и в прочутия Харвардски университет. В САЩ последователно защитава магистърска и докторска степен в областта на икономиката в Корнелския университет.

Централно място в изследователска­та работа на проф. Тотев заемат теоретичните и методологичните въпроси на статистиката. Широката специализация, която добива, се оказва изключително полезна за неговата научноизследователска и преподавателска дейност. Усвоените знания обясняват разностранните интереси и многотемието на преподаваните учебни дисциплини. Те му позволяват твърде успешно да работи при своята научноизследователска и преподавателска дейност в редица основни направления - статистика, икономика, цени и финанси, демография, социология, агрономия, право и история.

Житейският път на проф. Тотев се разделя от исто­рическите граници на различни социално-икономически условия на страната за разлика от творческия му път. В обществения си живот той не е политик, а добросъвестен учен. Цяла­та му научноизследователска и преподавателска дейност носи бе­лезите на неангажирана политически гражданска активност и профе­сионализъм. Заслугите му за науката и университетската дейност се помнят от поко­ления статистици. Зато­ва заслужава внимание както натрупаната съкровищница от трудо­вете му, така и всяка негова публикация и изява, в които проличава зрелостта, обективността и добросъвестността на един голям и скромен български учен.

Проф. Анастас Тотев умира през 2000 г. в София на 93 години.

В рубриката Информации, рецензии, консултации са представени информациите:  

  • Статистика на енергията от възобновяеми източници и предизвикателства - автор Стоянка Мастикова, Национален статистически институт - София

В изпълнение на целите за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика в края на 2018 г. Европейският парламент прие нови цели за използване на възобновяеми източници на енергия и енергийна ефективност. До 2030 г. енергийната ефективност на Европейския съюз (ЕС) трябва да се подобри поне до 32.5%, докато делът на енергията от възобновяеми източници (ВИ) трябва да е най-малко 32% от крайното енергийно потребление на ЕС.

Възобновяеми енергийни източници са водната енергия, вятърната енергия, слънчевата фотоволтаична енергия, слънчевата топлинна енергия, геотермалната енергия, твърдите биогорива, дървените въглища, биогазовете, сметищните възобновяеми отпадъци, течните биогорива и топлината от околната среда.

Настоящата статия представя някои основни тенденции в производството и потреблението на енергия от възобновяеми енергийни източници в България в контекста на изпълнението на поставените цели за преминаване към нисковъглеродна, сигурна и конкурентоспособна икономика. Във фокуса на статията са информационната обезпеченост и предизвикателствата пред статистиката на енергетиката в Националния статистически институт за осигуряване на  необходимите данни. Разгледани са потенциалните източници на информация като например административни данни, традиционни статистически наблюдения и интелигентни измервателни уреди (big data). Специално внимание е отделено на напредъка в прилагането на иновативни подходи за събиране на данни от статистическата служба на Нидерландия.

  • Преброяване на добитъка, домашните птици и пчелите в България през 1905 и 1910 година - автор Здравка Бобева, Национален статистически институт - София   

Географското местоположение и релеф и климатичните дадености  определят мястото на България сред държавите с добри възможности за развитие на селското стопанство. Историческият преглед на икономиката на страната неизменно поставя сред водещите отрасли земеделието и животновъдството. Ето защо от зората на своето съществуване българската статистика отделя специално внимание на преброяването на обработваемите площи, на видовете култури, на отглеждането на животни както за нуждите на изхранването на населението, така и за  използването им като работна сила.

Преброяванията от 1905 и 1910 г. са четвърто и пето поред в наблюденията на статистиката върху оглеждането на домашните животни. Това дава възможност да се направят съпоставки с първоначалните данни, да се анализира състоянието на сектора, както и да се очертаят тенденциите в развитието на скотовъдството в България.

Настоящата информация има за цел да запознае читателите с данните за един сегмент от българското селско стопанство в началото на XX век.

  • Преброяване на населението и жилищния фонд в България през 1905 година - автор Соня Златанова, Национален статистически институт - София

На 31 декември 1905 г. започва петото преброяване на населението и четвъртото преброяване на жилищния фонд в историята на България.

Съгласно Закона за общото преброяване на населението, сградите и домашния добитък в Българското Княжество от 15 декември 1897 г. преброяване следва да се извършва на всеки пет години. Първата подготвителна мярка, предшестваща преброяването, е номерирането на сградите. Било е необходимо предварително да бъдат номерирани сградите във всяко населено място, като се извърши нова номерация, където не е имало такава, или да се провери, поправи или допълни вече съществуващата. Всички данни по преброяването на населението, сградите и домашния добитък се събират и се вписват само в подготвените от Дирекцията на статистиката формуляри (карти), които са разпратени до общинските управления. Събраните по време на преброяването данни същевременно служат за разпределение на населението по пол, възраст, поданство, майчин език, народност, вероизповедание, грамотност, природни недостатъци и по домакинства. За правилното протичане на преброяването се грижат специални околийски и окръжни преброителни комисии, които разделят общините на преброителни участъци и определят необходимия брой агент-преброители. Преброяването на 31 декември 1905 г. се провежда в 1 893-те общини на Княжеството от 20 834 агент-преброители, от които 5 924 в градовете и 14 910 в селата. На един агент-преброител се падат средно по 194 жители, от тях на градски преброител - 133, на селски преброител - 218 жители. Обработката на данните, събрани по време на преброяването, се извършва в Дирекцията на статистиката.

Публикациите от преброяването на населението и жилищния фонд през 1905 г. са дигитализирани и са със свободен безплатен достъп в дигиталната библиотека на НСИ. Дигиталната колекция съдържа 2 884 страници статистическа информация.

Годишен абонамент (4 броя): 24.00 лева. 
Цена за бр. 3/2019 (електронно издание): 6.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в: 
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038. 
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва: 
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път 
Банкова сметка на НСИ: 
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01 
BIC: BNBGBGSD 
БНБ - СОФИЯ