НСИ за трети път е домакин на обучение на млади статистици от шест страни

Националният статистически институт за трети път е домакин на обучение на 24-ма млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, организирано съвместно с Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София. Обучението се реализира в рамките на програма „Сътрудничество за развитие“ на Министерството на външните работи на  Република България.  

Обучителният курс „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ се провежда в периода 9 - 18  септември 2019 г. в сградата на Университета за национално и световно стопанство в София (9 - 11 септември 2019 г.) и в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч (12 - 18  септември 2019 година).

Целите на курса са младите експерти от шестте страни да се запознаят с основните понятия на статистическата теория, както и с организацията и провеждането на определени емпирични статистически изследвания в съответствие с европейските стандарти в областта на статистиката.

Теоретичната част на обучението е фокусирана върху:

  • Въведение в теорията на статистиката - същност и основни понятия в статистиката
  • Извадкови изследвания - същност, основни характеристики и видове.

Във втората част на обучението участниците ще се запознаят с практическите аспекти на провежданите от НСИ статистически изследвания в областта на демографската, макроикономическата и бизнес статистиката, както и с някои нови методи за събиране на данни, в това число Big Data. 

Националният статистически институт има двустранни споразумения за сътрудничество в областта на статистиката с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Украйна и  Молдова. Провежданият курс задълбочава двустранните ни отношения с тези страни и е продължение на политиката на НСИ за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство . Тази политика е заложена и в Многогодишната статистическа програма на Евростат за периода 2013 - 2020 г. и има за цел да доведе до синхронизиране на статистиката в тези страни с европейските стандарти.