Заключителна среща по проект за младежката миграция в Дунавския регион (YOUMIG)

На 12 и 13 юни 2019 г. в гр. Бургас се състоя заключителната среща на партньорите по проекта за младежката миграция в Дунавския регион „Подобряване на институционалния капацитет и насърчаване на сътрудничеството за справяне с въздействието на транснационалната младежка миграция (YOUMIG)“. Проектът се реализира в рамките на транснационалната програма за Дунавския регион (Interreg - Danube Transnational Programme - ERDF) и е насочен към оценка на младежката миграция и измерване на благосъстоянието на младите хора от региона.

Проектът стартира на 1.01.2017 г. и приключва на 30.06.2019 година. Партньори в него са органи на местната власт, научни институти, университети и статистически служби от осем страни (Унгария, Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения и Сърбия). Водещ партньор е Унгарската централна статистическа служба.

Националният статистически институт беше представен от членове на екипа по управление на проекта.

По време на срещата бяха представени резултатите от дейностите по отделните работни пакети и подготвените документи:

- Национални политики и препоръки за по-добро институционално сътрудничество по отношение на младежката миграция;

- Стратегии на местно ниво за подобряване на капацитета за управление и услугите, свързани с младежката миграция;

- Четири работни документа (Концептуална рамка за изследване на младежката миграция в Дунавския регион; Младежка миграция и развитие; Количествен анализ на обективните и субективните аспекти на младежката миграция в Дунавския регион; Младежка миграция и управление на местно ниво в Дунавския регион - предизвикателства и нови подходи);

- Инструментът Data toolkit - в него са включени всички документи, създадени по отделните работни пакети и статистически данни на национално ниво и за съответния партньор на местно ниво;

- Пилотни дейности за подобряване на обслужването на местно ниво;

- Анализ на състоянието на местно ниво за всяка община;

- Създаване на нови или подобрени индикатори, свързани с измерване на младежката миграция.

Повече информация за проекта, както и всички документи могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: http://www.interreg-danube.eu/youmig