В НСИ се проведе обучение в областта на статистиката на селското стопанство

В периода 13 - 14 май 2019 г. Националният статистически институт беше домакин на обучение в областта на агромонетарната статистика в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ IPA 2015  в сътрудничество с консултантската фирма GOPA от Германия. В обучението взеха участие експерти от статистическите офиси на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора. Водещи експерти от отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство“ на НСИ и отдел „Агростатистика“ в Министерството на земеделието, храните и горите запознаха своите колеги с европейското законодателство в областта на статистиката на селското стопанство и със своя опит при неговото прилагане в България.

Срещата беше открита от д-р Богдан Богданов, заместник-председател на НСИ, който сърдечно приветства гостите и подчерта голямото значение на подобен вид събития за професионалното израстване на статистиците от нашия регион, за засилване на добрите отношения между статистическите офиси и важността на поддържането на  постоянен дебат по различни статистически теми, който ще допринесе за развиване на статистическата теория и практика.

По време на обучението основно внимание беше отделено на: разработването на данни за някои от елементите на икономическите сметки за селското стопанство (междинно потребление, потребление на основен капитал, бруто образуване на основен капитал),  за първата и втората оценка за дохода на земеделските стопанства, за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство и използването на Системата за земеделска счетоводна информация за изчисляване на вложения труд в селското стопанство.

Обучението премина в конструктивна атмосфера, бяха дискутирани редица въпроси, свързани с прилагането на европейските регламенти в практиката на страните кандидатки и потенциалните страни - кандидатки за членство в ЕС.