НСИ стартира изследване „Структура на заплатите 2018”

През май 2019 г. НСИ започва провеждането на изследване „Структура на заплатите 2018”, което е включено в Националната статистическа програма за 2019 г. със задължителен характер на участие. За България това е петото от серията наблюдения, провеждащи се през четиригодишни интервали съгласно Регламент на Съвета (ЕС) № 530/1999. Задачата на това законодателство е да осигури прецизни и хармонизирани данни за заплатите на наетите лица в държавите - членки на Европейския съюз, за формиране на адекватни политики в областта на труда и задоволяване на потребностите на изследователите в тази област.

В изследването се наблюдава извадка от 19 200 предприятия (фирми, организации, ведомства) или местни единици (поделения, клонове, филиали) с едно и повече наети лица по трудово или служебно правоотношение. Отчетните единици, попаднали в извадката, щe получат уведомително писмо по електронна и/или обикновена поща от НСИ.

Наблюдението се провежда чрез попълване на статистическа карта, състояща се от две части. В Част А се попълва обобщена информация за предприятието като цяло или за отделни негови местни единици. В Част Б се попълват данни за определен брой наети лица по трудово или служебно правоотношение. Отчетните периоди на наблюдението са календарната 2018 година и месец октомври на същата година.

Информацията от статистическата карта ще може да се попълва на хартиен носител или в електронен формат. НСИ ще предоставя възможност данните да се предоставят онлайн чрез Информационна система „Структура на заплатите 2018”.

Статистиката на структурата на заплатите е богат източник на информация за часовата, месечната и годишната заплата на наетите лица по трудово или служебно правоотношение. Резултатите от изследването за 2018 г. ще бъдат публикувани в специализирана публикация, както бяха представени данните от предходните четири изследвания. Повече информация за методологията на наблюдението може да се намери в рубриката „Статистически данни”, раздел „Пазар на труда”: http://www.nsi.bg/bg/node/4032.