Покана за избор на представител на НПО в Централната комисия по преброяването

П  О   К  А  Н  А

за участие на неправителствени организации в избор на техен представител за член на Централната комисия по преброяването

1. На основание чл. 4, ал. 1 от Правилата за определяне на представител на неправителствените организации за член на Централната комисия по преброяването НСИ отправя покана за заявяване на участие.

2. Неправителствените организации и мрежи от НПО, желаещи да участват в избора, следва да отговарят на следните критерии, определени в чл. 3 от Правилата:

  • Да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Да са осъществявали своята дейност не по-малко от 3 (три) години преди датата на подаване на заявление за участие в една от следните области на компетентност:
- Развитие на гражданското общество;
- Развитие на местните общности;
- Защита на правата на гражданите.
  • Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми, проекти и/или политики в посочената област.

3. Заинтересованите неправителствени организации и мрежи от НПО подават до НСИ заявление за участие - Приложение № 1.

4. Към заявлението за участие се прилагат следните документи, определени в чл. 5 от Правилата:

  • Удостоверение за липса на данъчни задължения;
  • Копие от решението на компетентния управителен орган на юридическото лице за номиниране на съответния кандидат;
  • Писмени референции за дейността на неправителствената организация;
  • Автобиография на номинирания кандидат за член на ЦКП;
  • Писмени препоръки за работата и компетентността на номинирания за член на ЦКП;
  • Декларация по образец - Приложение № 2.

5. Заявление за участие и придружаващите го документи могат да се подават всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в деловодството на Националния статистически институт, София, ул. „Панайот Волов“ № 2 (ниско тяло), до 10 (десет) календарни дни след публикуване на поканата.

Забележка: За допълнителна информация: [email protected]

Приложения към поканата за участие:
1. Приложение № 1 - Заявление;
2. Приложение № 2 - Декларация;
3. Приложение № 3 - Декларация.
 
 
Публикувано на: 25.03.2019 г.
 
 
 
Номиниране на представител на неправителствените организации за член на Централната комисия по преброяването
 
Днес, 8 април 2019 г., в изпълнение на Заповед № РД-05-249/05.04.2019 г. на председателя на Националния статистически институт комисия в състав: Цветан Нанов, председател на комисията, и членове - Даниела Симеонова, Свилен Кателиев, Любомир Блатски и Елица Башева, отвори и разгледа постъпилото заявление (едно) за номиниране на представител на неправителствените организации за член на Централната комисия по преброяването.

Заявлението е подадено в определения срок от Фондация „Институт за пазарна икономика“ (И.П.И). На основание на чл. 6, ал. 1 от Правилата за определяне на представител на неправителствените организации за член на Централната комисия по преброяването и с оглед на това, че подаденото заявление и приложените документи отговарят на изискванията по чл. 3 и 5 от Правилата, Комисията приема номинацията, направена от И.П.И, г-н Явор Алексиев да бъде включен в състава на Централната комисия по преброяването.

Номинираният представител трябва да подаде декларация по чл.8, ал.2 в четиридневен срок. След проверка за съответствие, Комисията ще предложи г-н Явор Алексиев за бъде включен в състава на Централната комисия по преброяването.  

Публикувано на: 08.04.2019 г.

 

Номинирани са представители на неправителствените организации за член и резервен член на Централната комисия по преброяването

В изпълнение на Заповед № РД-05-249/05.04.2019 г. на председателя на Националния статистически институт, комисията по избор на член на ЦКП от НПО прие декларацията по чл.8, ал.2 от Правилата за определяне на представител на неправителствените организации за член на Централната комисия по преброяването на номинирания от Фондация „Институт за пазарна икономика“ (И.П.И) Явор Алексиев.

В отговор на писмо на НСИ, ИПИ номинира за резервен член на ЦКП Адриан Николов.

На 16 април Комисията разгледа подадените документи от кандидата за резервен член и констатира, че Адриан Николов отговаря на изискванията.

Комисията ще предложи на председателя на НСИ двамата представители на ИПИ - Явор Алексиев и Адриан Николов, да бъдат включени съответно като член и резервен член от страна на неправителствените организации в Централната комисия по преброяването.

Публикувано на: 18.04.2019 г.