Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2017

Публикувано на: 19.02.2019 - 12:25
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2017“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2011 - 2017 година.
 
Представена е подробна информация за:
 балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
 общия енергиен баланс;
 производството на първична енергия;
 брутното вътрешно потребление на енергия;
 преобразуваните енергийни ресурси;
 крайното потребление на енергийни продукти;
 дефинициите на енергийните продукти;
 показателите на енергийния баланс;
 коефициентите за превръщане на енергийните продукти от специфична мярка в ГДж.
 
Общият енергиен баланс на страната за 2016 и 2017 г. е представен чрез три матрици съгласно методологията на Статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
 матрица на първичните източници на енергия;
 матрица на преобразуваната енергия;
 матрица на крайното потребление на енергия.
Включена е подробна информация за вложените горива в различните видове електроцентрали и топлоцентрали.
 
Данните в таблиците с международни сравнения са взети от:           
 Базата данни на Евростат в раздел „Енергийна статистика“;
 Индикатори за устойчиво развитие - цел 7 „Достъпна и чиста енергия“.

Съдържащите се в публикацията данни са представени във физически мерни единици - тонове, кубически метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• Дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва:
1. В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите“, НСИ,      ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област