Проект „Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността 2018“

Националният статистически институт започна работа по проект Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността 2018 в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831416-2018-BG-CRIME-STATS.

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на статистическите данни в областта на статистиката на правосъдието и престъпността на национално ниво чрез подпомагане на стартиралите вече дейности, свързани с:

  • въвеждането в практиката на Международната класификация на престъпленията за статистически цели (МКПСЦ) на Службата по наркотиците и престъпността на ООН;
  • разработване на нови категории данни, необхванати към настоящия момент от националните системи за регистриране и отчитане или от официалната статистика в съответствие с потребностите и изискванията на съвместния въпросник на Евростат и ООН. 

Дейностите по проекта са насочени към осигуряване на надеждна и съпоставима в международен аспект информация в областта на наказателното правосъдие чрез:

  • Подобряване на сътрудничеството, координацията и взаимодействието между отговорните институции в страната - източници на данни за правосъдието и престъпността.
  • Предприемане на стъпки и мерки, насочени към поетапното хармонизиране на прилаганите национални дефиниции, класификации и системи за регистриране и отчитане на данни.
  • Набелязване на мерки за подобряване на качеството на данните на национално ниво от гледна точка на въвеждане на МКПСЦ в статистическата практика.
  • Дейности за подобряване на пълнотата, обхвата и степента на наличност на данни на национално ниво в съответствие с потребностите и изискванията на съвместния въпросник на Евростат и ООН.
  • Разширяване на използването на административни източници на данни за статистически цели.

Проектът е с продължителност 19 месеца и ще приключи в края на юни 2020 година.