Проект „Установяване процесите на производство на нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване качеството на КБС“

През декември 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) започна работа по проект „Установяване процесите на производство на нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване качеството на КБС“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 828974-2018-BG-2791-STS.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

Област 1. Установяване процеса на производство и разпространение на обема на търговията на едро и обема на търговията и ремонта на моторни превозни средства на ниво група по КИД - 2008;

Област 3. Улесняване и автоматизиране на процеса на производство на подходящи дефлатори за изчисляване на индексите на производството в услугите, обема на търговията и ремонта на моторни превозни средства за всички необходими групи и дейности.

Основните задачи, които ще се изпълняват по проекта, са:

Област 1
  • Подобряване обхвата на месечното наблюдение на продажбите за раздели G45 и G46 по КИД - 2008 чрез разширяване на извадката от предприятия;
  • Преглед, анализ и оценка на съществуващата методологическа и статистическа информация за производство на подходящи дефлатори на оборота за изчисляване обема на търговията на едро и обема на търговията и ремонта на моторни превозни средства на ниво група по КИД - 2008;
  • Изчисляване на месечен обем на търговията на едро и търговията и ремонта на моторни превозни средства на ниво група по КИД - 2008.
Област 3
  • Преглед, анализ и систематизиране на различните по вид, периодичност и срокове на готовност източници на данни, използвани за изчисляване на месечни дефлатори в областта на търговията и услугите;
  • Изготвяне на технически инструкции за въвеждане на данни, проверка на данни, изходни таблици и всички алгоритми за изчисляване на дефлатори за месечните индекси на производството в услугите и месечния обем на търговията на едро и търговията и ремонта на моторни превозни средства;
  • Разработване на софтуер, тестване на изпълнението на необходимите алгоритми за обработка на данни, коригиране на грешките и несъответствията;
  • Анализ на качеството на изчислените дефлатори и внедряване в експлоатация на системата.

Проектът е с продължителност 18 месеца и ще приключи през май 2020 година.