Премини към основното съдържание

Население и демографски процеси 2017

Публикувано на: 12.10.2018 - 11:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2017.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2017 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Информацията за естественото и механичното движение на населението включва данни за регистрираните през годината бракове, раждания, умирания, бракоразводи и миграция. Всички тези събития са обособени в отделни раздели и са обвързани с основните демографски характеристики на лицата, за които са регистрирани.

Изчислени са и основните показатели, характеризиращи раждаемостта, смъртността, брачността и бракоразводността.

В публикацията е поместен и динамичен ред с данни за основните демографски показатели за продължителен период, което дава възможност за задълбочено изследване на демографските процеси в страната.

Информацията за населението и демографските събития е представена на национално и регионално ниво. Регионалният раздел съдържа данни по статистически райони и по области.

Интересна информация съдържа разделът, в който са публикувани данни по основни показатели за естественото движение на населението в европейските страни.

Изданието включва методологични бележки и анализ на основните тенденции в развитието на демографските процеси в Република България.

Публикуваните данни са предназначени за органите на държавно управление, неправителствените организации, специалистите и изследователите в областта на демографията, както и за други потребители, проявяващи интерес към тенденциите в развитието на демографските процеси в страната.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена за CD: 18.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,
НСИ, гр. София 1038, ул. „П. Волов“ № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ