Проект „Статистика на цените“

През октомври 2018 г. Националният статистически институт стартира работата по проект „Статистика на цените“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 801941-2017/BG/PS.

В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:

 Адаптиране на методологията за подбор и изчисляване на ХИПЦ към предизвикателствата на цифровата икономика

 Усъвършенстване на методите за оценка на качеството за ХИПЦ.

Основната цел на проекта е разработването и подобряването на методологията и статистическата практика в областта на ХИПЦ, които са съвместими със съществуващата европейска правна рамка и най-добри практики.

Успешното реализиране на целите ще допринесе за повишаване на качеството на работа в областта на потребителските цени.

Проектът е с продължителност 15 месеца и ще приключи през декември 2019 година.