Премини към основното съдържание

През октомври 2018 г. НСИ стартира пилотно изследване „Насилие срещу жените и мъжете“

Публикувано на: 01.10.2018 - 10:50
През октомври 2018 г. Националният статистически институт ще проведе пилотно изследване „Насилие срещу жените и мъжете“.

Изследването е в рамките на реализирането на проект „Тестване и провеждане на пилотно изследване за насилието, базирано на полов признак“ по споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07143.2017.001-2017.679 (РД-10-20/22.11.2017 г.).

Изследването е включено в Националната статистическа програма, утвърдена с Решение № 9 от 11.01.2018 г. на Министерския съвет, в която са регламентирани сроковете за провеждане на статистическите изследвания и задълженията на респондентите по предоставяне на данните.           

Целта на изследването е да бъде тествана методологията на наблюдението и съпътстващата го хармонизирана анкетна карта с оглед бъдещото му въвеждане в статистическата практика на всички държави - членки на ЕС. При провеждане на изследването стриктно ще бъдат спазвани изискванията на европейското и националното законодателство, както и методологическите документи, препоръчани или разработени от Евростат, в областта на изследванията сред домакинствата и в областта на насилието.             

За целите на пилотното изследване на напълно случаен принцип е формирана извадка от 504 домакинства в 6 области в страната - Враца, Плевен, Стара Загора, Бургас, Добрич и Търговище. Избраните за анкетиране домакинства ще бъдат посетени през октомври 2018 г. от специално обучени анкетьори, експерти от отдел „Статистически изследвания“ в съответната област, за провеждане на персонални интервюта и попълване на въпросника. Във всяко избрано домакинство ще бъде анкетирано само по едно лице на възраст 18 и повече години, като изборът му отново е случаен. Предвидена е и възможност за самоанкетиране на лицата, попаднали в извадката, чрез попълване на анкетната карта в уеббазирано приложение.

Получените резултати от пилотното изследване ще допринесат за правилното формиране на политиките на ЕС и страната ни в областта на човешките права и борбата с насилието и престъпността.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация относно пилотното изследване и участието на респондентите в него може да се получи от експертите в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ в НСИ всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа на телефони: 02 98 57 459, 02 98 57 592.