Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2017 година (предварителни данни)

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции  в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 24 366 млн. евро, което е с 3.6% повече в сравнение с 2016 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: