Цени на производител на вътрешен пазар на продуктите от горското стопанство