Издателска дейност през 2017 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

 
В България през 2017 г. са издадени:
• 10 068 книги и брошури с годишен тираж 6 710 хиляди
• 245 вестника с годишен тираж 196 288 хиляди
• 603 списания и бюлетини с годишен тираж 16 982 хиляди
• 114 периодични сборника с годишен тираж 21 хиляди.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: