Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2016

Публикувано на: 12.03.2018 - 11:31
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация „Енергийни баланси 2016“. Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2010 - 2016 година.
 
Представена е подробна информация за:
 балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
 общия енергиен баланс;
 производството на първична енергия;
 брутното вътрешно потребление на енергия;
 преобразуваните енергийни ресурси;
 крайното потребление на енергийни ресурси;
 дефинициите на енергийните ресурси;
 показателите на енергийния баланс;
 коефициентите за превръщане на енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж.
 
Общият енергиен баланс на страната за 2015 и 2016 г. е представен чрез три матрици съгласно методологията на статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
 матрица на първичните източници на енергия;
 матрица на преобразуваната енергия;
 матрица на крайното потребление на енергия.

Включена е подробна информация за вложените горива в различните видове електроцентрали и топлоцентрали.

Данните в таблиците с международни сравнения са взети от:           
• Базата данни на Евростат в раздел „Енергийна статистика“;
• Индикатори за устойчиво развитие - цел 7 „Достъпна и чиста енергия“.

Съдържащите се в публикацията данни са изразени във физически мерни единици - тонове, кубически метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:

1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.

Периодичността на публикацията е годишна.

Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва:
1. В брой -
Отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, НСИ,
ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038.
2. По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област