НСИ представи проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“

На 6 февруари на пресконференция в Националния статистически институт (НСИ) бяха представени резултатите от изпълнението на  проект „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

В пресконференцията участваха Сергей Цветарски - председател на НСИ,  Диана Янчева - зам.-председател на НСИ,  Юрий Стаменов - директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ в НСИ и ръководител на проекта, както и членовете на екипа.

В края на 18-месечния срок на Договора № BG05SFOP001-1.002-0008-C01 вече са изпълнени заложените основни цели и индикатори.

Информационните активи на НСИ са приведени в съответствие с изискванията на стандарт БДС ISO/IEC 27001 „Системи за управление на сигурността на информацията“ по отношение на осигуряване на сървърна инфраструктура, инфраструктура за съхранение на данни, софтуер за създаване и управление на резервни копия и мрежови компоненти.

Общата стойност на проекта е 1 566 401.43 лв., от които 1 331 441.22 лв. европейско и 234 960.21 лв. национално съфинансиране.

НСИ вече разполага с нова информационна инфраструктура в съответствие с изискванията на Евростат и стандарт БДС ISO/IEC 27001, като с това увеличава капацитета и възможностите на държавния хибриден частен облак (ХЧО). Подобрена е информационната сигурност.

Проектът „Привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към ХЧО“ е част от първия етап на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 – 2020 г. по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление“ на ОПДУ. С проекта се подпомага преодоляването на някои от основните предизвикателства пред въвеждането на електронното управление и се гарантира конфиденциалност и интегритет на информационните масиви на НСИ.