Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2016 година (предварителни данни)

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2016 г. възлизат на 23 491 млн. евро, което е с 1.4% повече в сравнение с 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: