Формуляр "Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство през 2019 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство през 2019 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2020 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. В един отчет се попълват данни за отпадъците за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то следва да се попълни отделен отчет за всяко едно населено място.

Електронната версия на отчета SO2019.zip съдържа формуляр за въвеждане на данни (SO2019.xls) и инструкция за стартиране с макроси в различните версии на  EXCEL (START_Ex_2019.doc). Електронната версия се запазва в директория и се разархивира. Данните се въвеждат във файл SO2019.xls, който съдържа отчетни таблици, указание и всички необходими номенклатури, разположени в отделни страници. С Бутон "Формиране файл за НСИ" в стр. „Начало“ се приключва въвеждането на данните, ако няма регистрирани грешки и непълноти в стр. ERRORS. Създаденият изходен файл за НСИ е с име „SO2019_EKATE_EIK.xls”, където ЕКАТЕ е код на населеното място, а ЕИК е кода по Булстат.

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител. Списъкът на отпадъците може да намерите тук.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да се изпратят на съответния областен Отдел «Статистически изследвания» в срок до 15 май 2020 година. За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.

 №
Област - отдел „Статистически изследвания“ към статистическите бюра
Отговорни експерти
Телефон за контакт
Електронна поща за изпращане на файловете с данни
01
Благоевград
Анка Димитрова
073/8896534
073/8896535
0877364074
02
Бургас
Кармен Димитрова
056/851923
03
Варна
Катя Байчева
Галин Новаков
052/575230                   052/575215
04
Велико Търново
Николай Николов
062/ 61 45 25
05
Видин
Анна Иванова
094/609273
06
Враца
Валентина Маринова
092/668678
07
Габрово
Марияна Спасова
 066/819 735
08
Добрич
Наталия Петрова
058/655329
09
Кърджали
Дорка Митева
0361/67034
10
Кюстендил
Гергана Христова
078 /55 96 63
11
Ловеч
Рени Минкова
068/686074
12
Монтана
Мариела Петкова
096/391832
13
Пазарджик
Христина Янева
034402725
14
Перник
Анелия Славова
076/688 660
15
Плевен
Калина Янкова
064/890 423
16
Пловдив
Пенка Петкова
032/658722
17
Разград
Станислав Локмаджиев
084/616122
18
Русе
Янка Богословова
082/811 421
19
Силистра
Маргарита Стойнова
 086/818 328
20
Сливен
Радостина Митева
044/613430
21
Смолян
Малинка Сиракова
0301/67436
22
София (столица)
Силвия Павлова
02/9857413
23
София
Силвия Венкова
02/9857227
24
Стара Загора
Ивелина Недева
042/619436
25
Търговище
Маргарита Дякова
0601/ 694 32
26
Хасково
Стоянка Въчева
038/608873
27
Шумен
Мирослав Малчев
054/850614
28
Ямбол
Красимира Георгиева
046/686317