Формуляр "Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство през 2018 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за отпадъците от селското, горското и рибното стопанство през 2018 година”.

Наблюдението е извадково и се провежда съгласно Националната статистическа програма за 2018 година. Всички отчетни единици, попаднали в извадката, се уведомяват от териториалните статистически бюра на НСИ. Предприятията  попълват в един  формуляр данни за отпадъците за едно населено място, където се осъществява дейността. Ако предприятието извършва дейност в няколко населени места, то попълва отделен формуляр за всяко едно населено място.

За работа с електронния вариант запазете архива, след което разархивирайте файловете. Моля работете само с разархивираните файлове. Инструкцията за работа е във файла  INSTR_SO.doc. Необходимите номенклатури и приложение за попълване на отчета се съдържат  в две страници на файла SO2018.xls Ако са изпълнени логическите и аритметическите контроли с натискане на бутона „Форматиране на файл за НСИ” в първи раздел се създава файл с име  SO_ 2018_.ЕИК _код на населеното място _.ЕКАТТЕ на въведеното предприятие.xls

Има възможност формулярът да бъде попълнен на хартиен носител.

За проблеми при въвеждане на формуляра се обръщайте към Борислав Сърбов на телефон 9857666, а за попълване на формуляра към Петър Петров на телефон 9857499.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответнотния Отдел «Статистически изследвания» във вашата област /бивше ТСБ/ в срок до 15 май 2019 година.

За контакти при възникнали въпроси използвайте посочените телефони.
Отговорници
тел код
Тел.№
Име и фамилия
адрес електр.поща за изпращане
на файловете с данни в отдел
статистически изледвания към ТСБ
ОСИ Благоевград
073
8896534;
8896535;
0877364074
Анка Димитрова
ОСИ Бургас
056
851923
Кармен Димитрова
ОСИ Варна
052
575230
Катя Байчева
ОСИ Велико Търново
062
614525
Николай Николов
ОСИ Видин
094
609273
Анна Иванова
ОСИ Враца
092
668678
Валентина Маринова
ОСИ Габрово
066
819735
Марияна Спасова
ОСИ Кърджали
0361
67034
Дорка Митева
ОСИ Кюстендил
078
559663
Гергана Христова
ОСИ Ловеч
068
686074
Рени Минкова
ОСИ Монтана
096
391832
Мариела Петкова
ОСИ Пазарджик
034
402725
Христина Янева
ОСИ Перник
076
688660
Анелия Славова
ОСИ Плевен
064
890423
Калина Янкова
ОСИ Пловдив
032
658722
Стела Апостолова
ОСИ Разград
084
616122
Станислав Локмаджиев
ОСИ Русе
082
811421
Янка Богословова
ОСИ Силистра
086
818328
Маргарита Стойнова
ОСИ Сливен
044
613430
Радостина Митева
ОСИ Смолян
0301
67430
Магда Грамадарова
ОСИ София-град
02
9857413
Силвия Павлова
ОСИ София-област
02
9857227
Силвия Венкова
ОСИ Стара Загора
042
619436
Ивелина Недева
ОСИ Добрич
058
655329
Наталия Петрова
ОСИ Търговище
0601
69432
Маргарита Дякова
ОСИ Хасково
038
608873
Стоянка Въчева
ОСИ Шумен
054
850614
Мирослав Малчев
ОСИ Ямбол
046
686317
Красимира Георгиева