SDDS Plus

На 31 май 2016 г. България се присъедини към Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс (ССРД Плюс) на Международния валутен фонд. България става единадесетата страна в света, която се присъединява към този най-висок международен стандарт за разпространение на данни. Присъединяването към стандарта е резултат на съвместните усилия на Българската народна банка (БНБ), Националния статистически институт и Министерството на финансите.

Специалният стандарт за разпространение на данни Плюс е създаден през 2012 г. чрез надграждане на Специалния стандарт за разпространение на данни. Неговата цел е да подпомага държавите - членки на ЕС, по отношение на публикуването на изчерпателни, навременни, достъпни и надеждни икономически и финансови статистически данни в свят на непрекъсната икономическа и финансова интеграция. Данните включват 30 категории (21 категории по Специалния стандарт за разпространение на данни и 9 по Специалния стандарт за разпространение на данни Плюс), които обхващат четирите сектора на икономиката - реален, фискален, финансов и външен. Стандартът определя периодичността (или честотата) и навременността, с които данните за тези категории трябва да бъдат разпространявани. В сравнение със Специалния стандарт за разпространение на данни в ССРД Плюс се включват девет допълнителни категории данни. Те са: Секторен баланс; Операции на сектор „Държавно управление“; Брутен дълг на сектор „Държавно управление“; Отчет на други финансови предприятия; Индикатори за финансовата стабилност; Дългови ценни книжа; Координирано проучване на портфейлните инвестиции; Координирано проучване на преките инвестиции и Валутна структура на официалните резерви в чуждестранна валута.

Стандартът има четири измерения и елемента, подлежащи на наблюдение: обхват, периодичност и навременност на данните; достъп до данните от страна на потребителите; надеждност и качество на разпространяваната информация.

Бюлетинът за стандарта за разпространение на данните има важна роля при прилагането на ССРД Плюс. Той предоставя на потребителите широк и лесен достъп до данните и метаданните за присъединилата се страна. В Бюлетина се публикуват метаданни за всяка от участващите държави във формата на Рамката за оценка на качеството на данните. Рамката обхваща няколко измерения, елемента и индикатора - систематична структура за представяне на метаданните.

Ключов елемент на Бюлетина е Предварителният календар за публикуване (Advance Release Calendar - ARC). За всяка участваща страна Бюлетинът представя календар с датите за публикуване на данните за категориите, изисквани от ССРД Плюс, за най-малко четиримесечен период (текущ месец и следващите три месеца).

Националната страница с обобщени данни е включена в сайта на БНБ (National Summary Data Page - NSDP) и представя показатели (категории) за четирите сектора на националната икономика. В страницата е включен също и показател за населението на страната.

Статистическите данни за България се съставят от Националния статистически институт, Българската народна банка, Министерството на финансите и Българската фондова борса. Българската народна банка като координатор за България за ССРД Плюс поддържа Националната страница с обобщени данни.