Премини към основното съдържание

Книгоиздаване и печат 2015

Публикувано на: 21.09.2016 - 17:35
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2015.

Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2015 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1961 - 2015 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Данните са систематизирани в три раздела:

А. Книгоиздаване
I.   Книги и брошури
II.  Нотни издания
III. Електронни издания
 
Б. Продължаващи издания
I.   Вестници, списания и бюлетини
II.  Периодични сборници
III. Други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници)
 
В. Графики
1.  Издадени книги и брошури през 2015 г. по области
2.  Издадени вестници през 2015 г. по области

Източник на данните е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.

Първият раздел „Книгоиздаване” съдържа информация за издадените книги и непериодичните издания - брошури,  нотни и електронни издания. Данните са публикувани по десетична класификация (национална версия) - брой, тираж и техните първи издания, предназначение, оригинална и преводна литература, вид на издателствата - държавни и частни, език на издаване и области. От 2010 г. отпада разпределението на книгите и брошурите по литературни групи, не са включени издания по обем (издателски, печатни и тиражно-издателски коли) и цена.

Нотните издания са публикувани по видове - заглавия и тираж. От 2001 г. се публикува информация за броя на електронните издания по десетична класификация, видове издателства и местоиздаване.

Във втория раздел „Продължаващи издания” са представени продължаващите издания - вестници, списания, бюлетини, периодични сборници и други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници) по десетична класификация, години на основаване, периодичност, области, заглавия и тираж.

В раздел „Графики” графично са представени издадените заглавия на книги, брошури,  вестници и съответните им тиражи за 2015  г. по области.

Публикацията e достъпна за потребителите в сайта на НСИ и може да бъде закупена на електронен носител (CD).

Цена за CD: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, 
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,     
 гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област