Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2015 година (предварителни данни)

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2015 г. възлизат на 23 127 млн. евро, което е със 7.2% повече в сравнение с 2014 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: