Внедряване на GSBPM модела в НСИ

Националният статистически институт разработи Общ модел на статистическия производствен процес в съответствие с GSBPM (Generic Statistical Business Process Model) ver. 5.0, който е адаптиран към потребностите на българската статистическа система по отношение на етапите на събиране, обработване, анализ и разпространение на статистическата информация на национално ниво. Този модел осигурява стандартна рамка и хармонизирана терминология за подпомагане на всяка статистическа организация за модернизиране на нейните статистически производствени процеси и споделяне на методи и компоненти. Може да се използва още за стандартизиране на метаданни,  шаблон за документиране на процеса, хармонизиране на статистическата инфраструктура и за оценка на качеството на процеса и бъдещи подобрения.

PDF Общ модел на статистическия производствен процес в НСИ