Издателска дейност през 2015 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

 
В България през 2015 г. са издадени:
• 9 320 книги и брошури с годишен тираж 4 904 хиляди
• 283 вестника с годишен тираж 267 346 хиляди
• 635 списания и бюлетини с годишен тираж 21 400 хиляди
• 108 периодични сборника с годишен тираж 29 хиляди.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: