Премини към основното съдържание

Статистически класификации

Уважаеми потребители,

Националният статистически институт има удоволствието да ви представи актуализираната Информационна система „Статистически класификации“ (ИССК). ИССК е с изцяло нов потребителски интерфейс, насочен към осигуряването на ефективно функциониране, информационна сигурност, бързо действие, както и надеждност и актуалност на информацията за статистическите класификации, с цел задоволяване на нарастващите нужди на вътрешните и външните потребители.

Информационна система "Статистически класификации" съдържа всички национални статистически класификации, които са лесно достъпни и представени в удобни за потребителите изходни формати. Разширените функционалности за търсене и извличане на информация ви дават възможност да разгледате или изтеглите структурата, обяснителните и методологичните бележки и други съпътстващи документи, както и да извършвате онлайн справки за конкретна класификация.

Националният статистически институт, в изпълнение на член 7, т. 6 от Закона за статистиката, разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти, самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи. Националните статистически класификации и правилата за тяхното прилагане се утвърждават от Председателя на НСИ самостоятелно или съвместно с предвидени от нормативен акт органи (чл. 9, т. 9 от Закона за статистиката). Прилагането на статистическите класификации е задължително в административни информационни системи и регистри, които се използват или може да се използват за статистически цели (чл. 10 от Закона за статистиката).

Статистическите класификации, прилагани в Република България, са пряко приложение на класификациите и номенклатурите, приети с Регламент на Комисията или с друг нормативен акт на Европейския съюз, като осигуряват методологичното единство и сравнимост на националните статистически данни с данните на другите държави - членки на ЕС. В редица случаи националните статистически класификации може да бъдат приложение на международни стандартни класификации, които съгласно европейското законодателство по статистика са утвърдени за използване в Европейската статистическа система.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас:

  +359 2 9857 460, +359 2 9857 773
 

За техническа помощ: 

   Контактен център: *2021, (02) 9857 111

  [email protected]