Статистически класификации

Уважаеми потребители,
Вие можете да получавате информация за статистическите класификации от Информационна система "Статистически класификации", която Ви дава възможност да видите или изтеглите структурата, обяснителните и методологичните бележки и документите за утвърждаване на класификацията, както и да извършвате on-line справки за конкретна класификация - статус, кореспондиращи таблици, връзки с други класификации, търсене по дума - в обяснителните бележки, наименованието на позицията и т.н., както и да извършите експорт на класификацията в определен формат.
 
Националният статистически институт, в изпълнение на член 7, т. 6 от Закона за статистиката, разработва и поддържа националните статистически класификации, номенклатури, стандарти, самостоятелно или с предвидените в нормативен акт органи.
Статистическите класификации, прилагани от Република България, са пряко приложение на класификациите и номенклатурите, приети с Регламент на Комисията или с друг нормативен акт на Европейския съюз, като осигуряват методологичното единство и сравнимостта на националните статистически данни с данните на другите държави членки на ЕС. В редица случаи националните статистически класификации може да бъдат приложение на международни стандартни класификации, които съгласно европейското законодателство по статистика са утвърдени за използване в Европейската статистическа система.
Прилагането на статистическите класификации е задължително в административни информационни системи и регистри, които се използват или може да се използват за статистически цели (чл. 10 от Закона за статистиката).
Националните статистически класификации, номенклатури, правилници за тяхното прилагане, както и статистическите методики, се утвърждават от Председателя на НСИ самостоятелно или съвместно с предвидени от нормативен акт органи (чл. 9, т. 9 от Закона за статистиката).
 
За контакти: отдел „Обща методология и анализ на статистическите изследвания”.
Телефони за връзка: (02) 9857 460, Мариана Ангелова и (02) 9857 480, Емилия Геленцова
За техническа помощ: (02) 9857 616, Лидия Кръстева и (02) 9857 533, Царевна Пейчинова