Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2014 година (предварителни данни)

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2014 г. възлизат на 21 953 млн. евро, което е с 5.9% по-малко в сравнение с 2013 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: