Премини към основното съдържание

Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2003 - 2014 година

Публикувано на: 20.07.2015 - 17:11
Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2003 - 2014 година.
Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за периода 2003 - 2014 г. и по тримесечия на 2014 година. Използвана е информацията от месечното наблюдение на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от средните потребителски цени, които се публикуват всеки месец от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки - средно на 100 домакинства. Включени са и данни за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията в нея.
Публикуваната в изданието информация представлява интерес за широк кръг потребители - органи на държавното управление, обществени организации, студенти и други.
Изданието се публикува на сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 9.00 лева.
 
Публикацията може да бъде закупена в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
• Териториалните статистически бюра на НСИ.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ