Издателска дейност през 2014 година (издадени книги и брошури и продължаващи издания)

 
В България през 2014 г. са издадени:
• 7 515 книги и брошури с годишен тираж 4 031 хиляди
• 295 вестника с годишен тираж 315 712 хиляди
• 635 списания и бюлетини с годишен тираж 18 419 хиляди
• 98 периодични сборника с годишен тираж 32 хиляди.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: