Премини към основното съдържание

Класификация на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015)

Публикувано на: 30.12.2014 - 09:45
От 1 януари 2015 г. влиза в сила Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2015), която отменя Класификацията на продуктите по икономически дейности (КПИД-2008). Актуализираната класификация е разработена съгласно Регламент (ЕС) № 1209/2014 на Комисията от 29 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 451/2008 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета.
 
На основание на чл. 9, т. 9, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 и чл. 10, ал. 3 от Закона за статистиката класификацията е утвърдена със заповед на председателя на НСИ и е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 104 от 16.12.2014 година.