Премини към основното съдържание

Правилник за устройството и дейността на Научно-експертния съвет в НСИ

УТВЪРЖДАВАМ:
(Сергей Цветарски - председател на НСИ)
 
 
 
П Р А В И Л Н И К
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАУЧНО-ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ В НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
 
 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. Този правилник урежда устройството, дейността и организацията на работа на Научно-експертния съвет (НЕС) в Националния статистически институт (НСИ), наричан по-долу за краткост съвета.
Чл. 2. НЕС е  колективен помощно-консултативен орган към председателя на НСИ.
Чл. 3. (1) Председателят на НСИ определя със заповед членовете на НЕС.
Чл. 4. НЕС подпомага председателя на НСИ в дейността му, свързана с утвърждаване на методологии и методики за всички нови изследвания, усъвършенстване на методологии и методики за съществуващи изследвания,  утвърждаване на добри статистически практики, както и за организирането и провеждането на  обучението на експертите-статистици в НСИ.
Чл. 5. При осъществяването на своята дейност членовете на НЕС прилагат принципите на професионална независимост, лоялност, откритост, достъпност, координация и ефикасност в своята работа.
Чл. 6. НЕС работи по годишна план-програма, утвърдена от председателя на НСИ и ежегодно представя отчети за дейността си на председателя на НСИ.  
 
II. ДЕЙНОСТИ
 
Чл. 7.  Съветът осъществява следните основни дейности:
1. приема проект на годишна план-програма, който се утвърждава от председателя на НСИ;
2. дава становища и препоръки при осигуряване на  методологическо единство в статистическите изследвания за цялата Национална статистическа система;
3. обсъжда и дава становище по утвърждаването на промени в методиките и статистическия инструментариум на наблюденията, включени в Националната статистическа програма;
4. дава становища и препоръки при оказване на методологическа и методическа помощ и предлага мерки за подобряване качеството на статистическите изследвания, провеждани от органите на статистиката в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика;
5. обсъжда, дава становища и прави предложения при изготвянето на плановете, насоките и съдържанието на учебните програми за повишаване на професионалната квалификация на служителите-статистици на НСИ;
6. прави предложения и подпомага методически провеждането на тематични дискусии и конференции с участието на признати експерти от международен и национален мащаб, включително от научните среди и от НСИ;
7. прави предложение до председателя на НСИ за статута и състава на редколегията на списание „Статистика”, включително за главния редактор;
8. приема отчет за дейността си, който се представя на председателя на НСИ.
 
ІІІ. СЪСТАВ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВЕТА
 
Чл. 8. За членове на НЕС се определят лица от академичната общност, както и водещи експерти от НСИ.
Чл. 9. (1) НЕС се състои от председател, заместник председател, секретар  и членове. 
(2) Максималният брой на членовете на съвета не може да надвишава 17 души. Конкретният брой на членовете на съвета се определя със заповедта на председателя на НСИ по чл. 3.
(3) Председателят, заместник председателят и секретарят на НЕС се избират на заседание на съвета с квалифицирано мнозинство от две трети от състава на неговите членове.
(4) Председателят на НЕС:
1. ръководи, организира и координира цялостната дейност на НЕС;
2. предлага на председателя на НСИ да утвърди годишната план-програма и отчет за дейността на НЕС;
3. при необходимост може да прави аргументирано предложение до председателя на НСИ за промяна в състава на НЕС;
4. осъществява контакти и взаимодействие с други органи на статистиката, научни институции и организации по въпроси от компетентността на НЕС.
(5) Функциите на председателя на НЕС в негово отсъствие се изпълняват от заместник председателя на НЕС.
Чл. 10. (1) Секретарят на НЕС подпомага председателя на НЕС при:
1. изготвяне на дневния ред и разпространението на материалите за заседанията;
2. водене на протокола от заседанията;
3. поддържането на електронен регистър на решенията на НЕС;
4. осъществяване на цялостната координация и контакти по учебно-методическите въпроси с външни експерти, научни работници, институции и организации.
Чл. 11. (1) Мандатът на членовете на съвета е 4 години, без ограничение в броя на мандатите.
(2) Мандатът на членовете на съвета се прекратява предсрочно:
1. по тяхна писмена молба;
2. при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от девет месеца;
3. при неучастие без основателни причини в три последователни заседания на съвета;
4. при влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер или при лишаване по съдебен ред от право да заемат съответна длъжност;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
6. при смърт.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на съвета, председателят на НСИ може да определи друго лице за остатъка от мандата.
Чл. 12. За участието си в заседанията на съвета външните експерти получават възнаграждение, предвидено в настоящия правилник.
 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НЕС
 
Чл. 13. (1) Заседанията на НЕС са редовни и извънредни.
(2) Редовните заседания се свикват най-малко веднъж на три месеца от председателя на НЕС.
(3) Извънредните заседания на НЕС се свикват по необходимост от неговия председател или по предложение на не по-малко една трета от членовете на съвета.
(4) За всяко заседание се води протокол. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на НЕС.
(5) Протоколите се предоставят на членовете на НЕС за информация, като преди подписването им предварително се съгласуват по електронна поща с членовете на съвета.
(6) НЕС заседава редовно по предварително оповестен дневен ред, който се изготвя от секретаря на съвета, одобрява се от неговия председател и се изпраща на членовете на НЕС поне десет дни преди провеждане на заседанието.
(7) Материалите по дневния ред на редовните заседания се изпращат на членовете на съвета от неговия секретар, най-късно две седмици преди съответното заседание.
(8) Заседанията се считат за редовни, ако в тях участват две трети от членовете на НЕС. Решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите,  с изключение на тези по чл. 9, ал. 3.
(9) Решенията на НЕС се съобщават писмено на заинтересованите лица в тридневен срок от датата на провеждане на заседанието.
 
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
 
Чл. 14. (1) Ресурсното осигуряване на работата на НЕС се осъществява изцяло от НСИ.
(2) Разходите за нормалното функциониране на НЕС са част от бюджета на НСИ и включват:
1. оперативно-технически разходи за провеждане на заседанията на НЕС;
2. възнагражденията за работата на членовете на НЕС, които не са служители на НСИ.
(3) За участието си в заседанията на НЕС членовете – външни експерти, получават възнаграждение, както следва:
1. председателят на НЕС – 300 лв. на заседание;
2. заместник-предсадателят на НЕС – 200 лв. на заседание;
3. секретарят на НЕС – 200 лв. на заседание;
4. членовете на НЕС – 100 лв. на заседание.
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Мандата на първия състав на съвета започва да тече от датата на издаване на заповедта на председателя на НСИ по чл. 3.
§ 2. Правилникът се прие единодушно от членовете на НЕС на проведеното заседание на 21.11.2014 г., за което бе съставен Протокол № РД 18-10/26.11.2014 г. и се утвърди със Заповед №  РД 07-416/16.12.2014 г. на председателя на НСИ.
 

Публикуван на 17.12.2014 г.