Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, 2013 г.

По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2013 г. възлизат на 22 948 млн. евро, което е с 4.5% повече в сравнение с 2012 година. 

Прессъобщение: 
Статистическа област: