Премини към основното съдържание

Образование в Република България 2014

Публикувано на: 26.08.2014 - 15:48
Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2014.
Публикацията съдържа основни данни от провежданите пет ежегодни изчерпателни статистически изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в България за периода 2009/2010 - 2013/2014 учебна година.
В изданието са включени данни за детските градини, учебните заведения, учащите в различните видове училища, учителите, новоприетите, студентите - български граждани и чужденци, завършилите основно, средно и висше образование, преподавателския състав по научни звания, докторантите по тесни области и други.
Основните методологични положения на статистиката на образованието са съобразени с Международната стандартна класификация на образованието, ревизия 2011 г. (ISCED 2011), и съпътстващите я методически ръководства.
Информацията е систематизирана в два раздела - „Общ преглед” и „Регионален преглед”. Административно-териториалните единици „области” са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели - „статистически зони” и „статистически райони”, съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ