Дял на електрическата енергия, произведена по комбиниран начин, в брутното производство на електрическа енергия