Премини към основното съдържание

Книгоиздаване и печат 2012

Публикувано на: 19.03.2014 - 15:30

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация новото електронно издание на публикацията Книгоиздаване и печат 2012.

Публикацията съдържа статистическа информация за развитието на книгоиздаването и печата в Република България по основни показатели за издадените книги, брошури и продължаващи издания през 2012 година. По някои показатели (заглавия, тираж и среден тираж на книги, брошури, вестници, списания и бюлетини) са поместени данни за периода 1960 - 2012 година. Включени са методологични бележки и кратък анализ.

Данните са систематизирани в три раздела:

   А. Книгоиздаване
         I. Книги и брошури
         II. Нотни издания
         III. Електронни издания
   Б. Продължаващи издания
         I. Вестници, списания, бюлетини
         II. Периодични сборници.
         III. Други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници)
   В. Графики
         I. Издадени книги и брошури през 2012 г. по области
         II. Издадени вестници през 2012 година

Източник на данните е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”.

Първият раздел „Книгоиздаване” съдържа информация за издадените книги и непериодичните издания - брошури,  нотни и електронни издания. Данните са публикувани по десетична класификация (национална версия) - брой, тираж и техните първи издания, предназначение, оригинална и преводна литература, вид на издателствата - държавни и частни, език на издаване и области. От 2010 г. отпада разпределението на книгите и брошурите по литературни групи, не са включени издания по обем (издателски, печатни и тиражно-издателски коли) и цена.

Нотните издания са публикувани по видове - заглавия и тираж. От 2001 г. се публикува информация за броя на електронните издания по десетична класификация, видове издателства и местоиздаване.

Във втория раздел „Продължаващи издания” са представени продължаващите издания - вестници, списания, бюлетини, периодични сборници и други продължаващи издания (включват доклади, отчети, справочници) по десетична класификация, години на основаване, периодичност, области, заглавия и тираж.

В раздел „Графики” графично са представени издадените заглавия на книги, брошури,  вестници и съответните им тиражи за 2012 г. по области.

Публикацията се публикува на интернет страницата на НСИ и може да бъде закупена на електронен носител (CD).

Цена за CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област