Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2012

Публикувано на: 11.03.2014 - 16:35
Публикацията Енергийни баланси 2012 е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, през периода 2006 - 2012 година.
Публикацията представя подробна информация за:
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;
• преобразуваните енергийни ресурси;
• крайното потребление на енергийни ресурси;
• дефинициите на енергийните ресурси;
• показателите на енергийния баланс;
• коефициентите за превръщане на  енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж.
 
Общият енергиен баланс на страната за 2011 и 2012 г. е представен чрез три матрици съгласно принципите и методите на статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
• матрица на първичните източници на енергия;
• матрица на преобразуваната енергия;
• матрица на крайното потребление.
Включена е подробна информация за вложените горива в електроцентралите и топлоцентралите.
 
За таблиците с международни сравнения са използвани:  
• Базата данни на Евростат в раздел „Енергийна статистика”
• Индикатори за устойчиво развитие - тема 6 „Климатични промени и енергия”.                            
Съдържащите се в публикацията данни са изразени във физически мерни единици - тонове, кубически метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:
1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.
 
Периодичността на публикацията е годишна.
Изданието се публикува на интернет страницата на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена за CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, отдел „Разпространение на информацията и публикации”, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
• В брой - в отдел „Разпространение на информацията и публикации”, НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2
• По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област