Директива 85/2011 на ЕС относно изискванията за бюджетните рамки на държавите - членки на ЕС

Считано от 2014 г. на основание на чл. 3, т. 2 от Директива 85/2011 на ЕС относно изискванията за бюджетните рамки на държавите - членки на ЕС, и чл. 67, ал. 7 и чл. 82, ал. 3, т. 3 от Закона за публичните финанси НСИ ще публикува фискални данни за институционалния сектор „Държавно управление“, вкл. и по подсектори. 

Статистическа област: