Премини към основното съдържание

Престъпления и осъдени лица 2012

Публикувано на: 06.12.2013 - 11:55
Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2012 е на разположение на потребителите на статистическа информация на интернет страницата на НСИ.
Изданието съдържа основни данни за престъпленията, завършили с осъждане, обвиняемите и осъдените лица. Публикувана е информация за дейността на окръжните, районните и военните съдилища, както и на Специализирания наказателен съд по наказателните дела от общ, частен и административен характер. Представени са сравнителни данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди през периода 1989 - 2012 година. Включени са основни методологични бележки и аналитичен материал за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди.
Информацията е систематизирана в два раздела - „Общ преглед” и „Регионален преглед”.
В раздел „Общ преглед” са включени данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди по видове престъпления, пол, възраст, наложени наказания и гражданство. В отделни таблици са представени данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица на възраст 14 - 17 години по пол, възраст и наложени наказания.
Раздел „Регионален преглед” съдържа данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените (включително и за осъдените непълнолетни лица) по местоизвършване на престъплението. Административно-териториалните единици „области” са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели - „статистически зони” и „статистически райони” - съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.
Изданието се публикува на интернет страницата на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).

Цена на CD: 15.00 лева.

Изданието може да бъде закупено в:

• Отдел „Административно обслужване” на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.

Заплащането се извършва по следния ред:

В брой - в отдел „Административно обслужване” на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ 
 
Статистическа област