Премини към основното съдържание

Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година

Публикувано на: 15.11.2013 - 12:30
Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация публикацията „Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 година” в печатен и електронен формат. Изданието е двуезично - предлага се на български и английски език.
Публикацията е подготвена в рамките на проект по договор за субсидия между ЕК/Евростат и Националния статистически институт на тема: „Система за събиране на данни за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство съгласно общата методология”. Данните са от проведено на територията на цялата страна статистическо изследване, в което са участвали 1 640 респонденти - земеделски стопанства, фондове за търговия със земеделска земя, агенции за недвижими имоти и брокери.
В изданието са публикувани данни за броя на сделките със земеделска земя, размера на земята - обект на продажба, и средната цена на 1 декар земеделска земя. Представени са данни и за броя на договорите за аренда/наем, размера на арендуваната земеделска земя и цената на рентното плащане на 1 декар.
Данните за пазара на земеделската земя и арендата в селското стопанство се отнасят за пет основни категории земеделска земя по начина й на трайно използване: ниви, овощни насаждения, лозя, постоянно затревени площи и земеделска земя - общо. Освен по категории за начин на трайно използване, информацията е представена и в две групи за почвено плодородие на земеделската земя. В първата група са обобщени данните за земите от 1-ва до 5-а категория земя, а във втората - от 6-а до 10-а категория.
Данните са налични за следните географски нива: общо за страната, статистически зони, статистически райони, области и общини.
Съгласно условията по договора между Евростат и НСИ публикацията се разпространява безплатно. 
 
Статистическа област