Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през ноември 2017 година

PDF_файл

През ноември 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 071, а на леглата – 4 405. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 4.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г. е 51 619, или с 21.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е увеличението на нощувките (с 24.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През ноември 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.7% от общия брой нощувки на български  граждани и 64.7% – на чужди, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.3 и 35.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Румъния – 29.5%, следвани от Израел – 14.4% и бившата югославска република Македония – 6.7%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 година – предварителни данни

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 г. е 18, което е с 28.6% повече спрямо съответното тримесечие на предходната година. Новопостроените жилища в тях са 51, като в сравнение със същия период на 2016 г. е регистрирано намаление с 62.2% (фиг. 1).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 94.4% и с тухла 5.6%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив – 74 сгради с 214 жилища, и Бургас – 68 сгради с 559 жилища.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през октомври 2017 година

PDF_файл

През октомври 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 087, а на леглата – 4 468. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.1%, а на леглата в тях се увеличава с 2.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г. е 41 525, или с 15.2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо е намалението на нощувките (с 25.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През октомври 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 84.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.3 и 15.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 22.8%, следвани от бившата югославска република Македония – 14.6%. и Русия – 11.6%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 117.9 хил., от които 64.8 хил. са мъже, а 53.1 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.2%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. – с 12.7% .

Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 53.7% (при 53.2% за страната), съответно 60.9% за мъжете и 46.9% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 9-то място в страната

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Пазарджик през третото тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Пазарджик са издали разрешителни за строеж на 86 жилищни сгради със 125 жилища в тях и с 15 837 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 59 други сгради с 20 376 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 32.3%, жилищата в тях – 28.9%, а общата им застроена площ – с 36.9%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 13.2%, а  при тяхната РЗП – с 47.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 79.2%, жилищата в тях – с 92.3%, а разгънатата им застроена площ е повече с 39.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 26.3%, а тяхната РЗП – с 18.9%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 262, Пловдив – 239, Варна – 154, и София – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 2 432, Пловдив – 1 371, Варна – 751, и Бургас – 636.

Наети лица и средна брутна работна заплата през третото тримесечие на 2017 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на септември 2017 г. намаляват с 1.2% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 58.7 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 2.1% (12.9 хиляди), а в частния сектор с 0.9% (45.9 хиляди) през третото тримесечие на 2017 година.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 5.9% или с 3.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е с 6.6%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват съответно с 3.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2017 г. за област Пазарджик е 824 лв., за август – 796 лв., и за септември – 843 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през септември 2017 година

PDF_файл

През септември 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 114, а на леглата – 4 509. В сравнение със сепември 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 1.8%, а на леглата в тях – с 5.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г. е 54 545, или с 2.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През септември 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 86.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 12.0 и 13.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 36.3%, следвани от бившата югославска република Македония – 16.2%. и Русия – 9.1%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2017 година

PDF_файл

През август 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 134, а на леглата – 4 545. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) не се променя, а на леглата в тях се увеличава с 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г. е 78 276, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 6.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През август 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 91.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.8 и 17.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юли 2017 година

PDF_файл

През юли 2017 г. в област Пазарджик са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 134, а на леглата – 4 468. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличават с 3.5%, а на леглата в тях – 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2017 г. е 67 158, или с 9.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.1%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През юли 2017 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 89.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 79.4% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.0 и 20.6%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 49.7%, следвани от бившата югославска република Македония – 11.1%. и Русия – 5.4%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пазарджик през второто тримесечие на 2017 година

PDF_файл

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 113.2 хил., от които 63.3 хил. са мъже, а 49.9 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 10.3%, а спрямо второто тримесечие на 2016 г. – с 3.3% .

Коефициентът на заетост (за населението на 15 и повече навършени години) в областта през второто тримесечие на 2017 г. е 51.4% (при 52.2% за страната), съответно 59.3% за мъжете и 44.0% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на 9-о място в страната.