Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през август 2018 година

PDF_файл

През август 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 095, а на леглата – 4 551. В сравнение с август 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 6.8%, а на леглата в тях се увеличава с 0.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2018 г. е 79 790, или с 1.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През август 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 85.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 82.1% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 14.4 и 17.9%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 36.8%, следвани от  бившата югославска република Македония – 14.0%. и Русия – 7.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юли 2018 година

PDF_файл

През юли 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 103, а на леглата – 4 489. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 5.1%, а на леглата в тях се увеличава с 0.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. е 69 975, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5.

През юли 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 91.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 80.5% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.9 и 19.5%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.0%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.0% и Русия – 4.3%.

Наети лица и средна брутна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2018 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2018 г., като достигат 61.5 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 1.3% (48.4 хиляди) през второто  тримесечие на 2018 година.

В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.5% или с 2.1 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.7%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. за област Пазарджик е 906 лв., за май – 862 лв., и за юни – 859 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.1% и достига 876 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 980 лв., а за частния – 847 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.2% в сравнение с второто тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през юни 2018 година

PDF_файл

През юни 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е  2 079, а на леглата – 4 438. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.6%, а на леглата в тях се увеличава с 1.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г. е 49 977, или с 9.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През юни 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 95.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 81.2% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.0 и 18.8%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 54.1% от всички нощувки в областта, следвани от  Русия – 8.9% и бившата югославска република Македония – 4.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през май 2018 година

PDF_файл

През май 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 988, а на леглата – 4 255. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях се увеличава с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г. е 38 218, или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През май 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.1 и 14.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 27.5%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.4 % и Русия – 11.4%.

Детски ясли в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в област Пазарджик в състава на 25-те детските градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 692 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 12, или с 1.7%.

В градовете в областта детските ясли са 22 с 626 места, а в селата – 3 с 66 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за област Пазарджик е 9.6 на 100 деца до 3-годишна възраст (фиг. 1). Най-висока е осигуреността с места в общините

Стрелча (22.9 на 100 деца), Брацигово (19.5 на 100 деца) и Пещера (15.7 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.3 на 100 деца), Септември (7.2 на 100 деца) и Панагюрище (8.8 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 579 деца, или с 20 по-малко в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 680 деца (табл. 2), от които момчета са 360, а момичета – 320. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 1.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 963, а на леглата – 4 142. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 10.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г. е 46 611, или с 9.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През април 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.1 и 14.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 14.7%, следвани от Русия и бившата югославска република Македония по 12.0% .

Естествен, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 804 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 7.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.5‰, а в селата – минус 9.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 14.4‰, Кюстендил и

Монтана – по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.

Брачност и бракоразводност в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 086 и са с 9 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 64.5% (701) са сред населението в градовете. В селата са сключени 385 брака. Коефициентът на брачност през 2017 г. е 4.2‰.

По общини най-малко бракове са сключени в община Панагюрище (2.2‰), следват общините Белово (2.5‰) и Велинград (2.7‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пещера (5.2‰) и община Пазарджик (5.1‰).

През 2017 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 291, а при жените – 315.

За 89.4% от мъжете и 90.5% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.8 и 27.8 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.7 години за мъжете и с 0.9 години за жените.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград и Добрич – съответно 5.2 и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Враца – 2.4 ‰.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2018 г. се увеличават с 5.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 60.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 6.1% (47.8 хиляди) през първото  тримесечие на 2018 година.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.1% или с 1.8 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.0%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. за област Пазарджик е 810 лв., за февруари – 831 лв., и за март – 838 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.2% и достига 826 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 907 лв., а за частния – 804 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.3% в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.