Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през май 2018 година

PDF_файл

През май 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 988, а на леглата – 4 255. В сравнение с май 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях се увеличава с 5.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г. е 38 218, или с 8.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 10.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През май 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 86.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 13.1 и 14.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 27.5%, следвани от  бившата югославска република Македония – 13.4 % и Русия – 11.4%.

Детски ясли в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Към 31.12.2017 г. в област Пазарджик в състава на 25-те детските градини (ДГ) функционират яслени групи с общо 692 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година местата в детските ясли в областта намаляват с 12, или с 1.7%.

В градовете в областта детските ясли са 22 с 626 места, а в селата – 3 с 66 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2017 г. общо за област Пазарджик е 9.6 на 100 деца до 3-годишна възраст (фиг. 1). Най-висока е осигуреността с места в общините

Стрелча (22.9 на 100 деца), Брацигово (19.5 на 100 деца) и Пещера (15.7 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (3.3 на 100 деца), Септември (7.2 на 100 деца) и Панагюрище (8.8 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2017 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 579 деца, или с 20 по-малко в сравнение с 2016 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 680 деца (табл. 2), от които момчета са 360, а момичета – 320. В сравнение с 2016 г. броят на децата в детските ясли се увеличава с 1.6%.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през април 2018 година

PDF_файл

През април 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 963, а на леглата – 4 142. В сравнение с април 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 10.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г. е 46 611, или с 9.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През април 2018 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 88.9% от общия брой нощувки на чужди граждани и 85.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 11.1 и 14.7%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 14.7%, следвани от Русия и бившата югославска република Македония по 12.0% .

Естествен, механичен прираст и миграция на населението в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. През 2017 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Пазарджик е намаляло с 1 804 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст в област Пазарджик е минус 7.0‰. Коефициентът на естествен прираст в градовете е минус 5.5‰, а в селата – минус 9.4‰, или намалението на населението в областта в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата.

През 2017 г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст.

С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-1.3‰) и Сливен (-2.8‰).

С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 16.2‰, следвана от областите Габрово – минус 14.4‰, Кюстендил и

Монтана – по минус 13.5‰. В осем области населението намалява с над 10 на 1 000 души през 2017 година.

Брачност и бракоразводност в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

През 2017 г. се наблюдава намаление на броя на сключените бракове в област Пазарджик. Регистрираните юридически бракове са 1 086 и са с 9 по-малко от предходната година. От всички регистрирани бракове 64.5% (701) са сред населението в градовете. В селата са сключени 385 брака. Коефициентът на брачност през 2017 г. е 4.2‰.

По общини най-малко бракове са сключени в община Панагюрище (2.2‰), следват общините Белово (2.5‰) и Велинград (2.7‰). Най-висок е коефициентът на брачност в община Пещера (5.2‰) и община Пазарджик (5.1‰).

През 2017 г. в област Пазарджик най-голям е броят на сключените бракове във възрастовата група от 25 до 29 години при мъжете – 291, а при жените – 315.

За 89.4% от мъжете и 90.5% от жените, сключили граждански брак през 2017 г., той е бил първи.

През 2017 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.8 и 27.8 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава с 0.7 години за мъжете и с 0.9 години за жените.

Областите с най-много бракове на 1 000 души от населението са Разград и Добрич – съответно 5.2 и 5.0‰, а най-нисък е коефициентът на брачност в област Враца – 2.4 ‰.

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в област Пазарджик

PDF_файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2018 г. се увеличават с 5.7% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 60.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (13.1 хиляди), а в частния сектор с 6.1% (47.8 хиляди) през първото  тримесечие на 2018 година.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.1% или с 1.8 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 4.0%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 0.1%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. за област Пазарджик е 810 лв., за февруари – 831 лв., и за март – 838 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 4.2% и достига 826 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 907 лв., а за частния – 804 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.3% в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през март 2018 година

PDF_файл

През март 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 967, а на леглата – 4 126. В сравнение с март 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява със 7.3%, а на леглата в тях се увеличава с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г. е 44 432, или с 5.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 94.9% от тях са осъществени от български граждани и 5.1% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 11.4%, следвани от Русия – 10.0% и бившата югославска република Македония – 8.9%.

Раждаемост и смъртност в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Раждаемост

 

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението, са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2017 г. в област Пазарджик са регистрирани 2 368 родени деца, като от тях 2 347 (99.1%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 56 деца (за 2016 г. броят на живородените е 2 403 деца), или с 2.3%.

Броят на живородените момчета (1 210) е със 73 по-голям от този на живородените момичета (1 137), или на 1 000 живородени момчета се падат 940 момичета.

Коефициентът на общата раждаемост през 2017 г. е 9.0 ‰, а през предходните 2016 и 2015 г. той е бил съответно 9.2 и 9.3‰. В градовете и селата живородените са съответно 1481 и 866 деца, а коефициентът на раждаемост е 9.1‰ в градовете и 8.9‰ в селата. През 2016 г. тези коефициенти са били съответно 9.3 и 9.0‰.

В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5‰, София (столица) – 10.3‰, Стара Загора и Пловдив – по 9.6‰. В деветнадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Габрово и Видин – по 6.5‰.

Население в област Пазарджик през 2017 година

PDF_файл

Брой и структури на населението

 

Към 31 декември 2017 г. населението на област Пазарджик е 257 965 души, което представлява 3.7% от населението на България и нарежда областта на 7-мо място по брой на населението непосредствено след областите София (столица), Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Благоевград. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 2 849 души, или с 1.1% (за 2016 г. е било 260 814).

Мъжете са 126 454 (49.0%), а жените – 131 511 (51.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 040 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 52 132, или 20.2% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.9%, а на мъжете – 16.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Дейност на местата за настаняване в област Пазарджик през февруари 2018 година

PDF_файл

През февруари 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 857, а на леглата – 3 911. В сравнение с февруари 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 11.3%, а на леглата в тях – 0.3%

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г. е 50 137, или с 4.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 91.5% от тях са осъществени от български граждани и 8.5% – от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 13.1%, следвани от Русия – 10.9% и Швеция – 7.9%.