Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2019 година

През март 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 882, а на леглата – 3 521.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 72 жилищни сгради с 565 жилища в тях и 68 741 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 199 други сгради с 27 632 кв. м РЗП.

Брачност и бракоразводност в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. в област Стара Загора са регистрирани 1 157 юридически брака – със 106 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.6‰. Три четвърти от всички регистрирани бракове (853) са сред населението в градовете.

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. в област Стара Загора са регистрирани 2 953 родени деца, като от тях 2 938 (99.5%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 129 деца, или с 4.2%.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 476 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава незначително с 2, или с 0.4%.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. населението на област Стара Загора е 316 356 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (410 331) и преди област Благоевград (305 123). В сравнение с 2017 г. населението на областта намалява с 2 711 души, или с 0.8%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2019 година

През февруари 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 874, а на леглата – 3 497.

Изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2019 година

На територията на област Стара Загора изследването ще се проведе в периода 3 април – 5 юни 2019 година. Анкетирани ще бъдат 222 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Стара Загора ще бъдат анкетирани и домакинства от Александрово, Богомилово, Горно Черковище, Гълъбово, Енина, Казанлък, Калитиново, Манолово, Мъглиж, Раднево, Средец, Сърнево, Тулово, Чирпан и Яворово.

През периода март-май 2019 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“

В област Стара Загора ще бъдат анкетирани общо 422 домакинства на територията на следните населени места: Братя Даскалови, Българене, Винарово, Габарево, Горно Сахране, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина, Зимница, Казанлък, Коларово, Конаре, Крън, Могила, Мъглиж, Мъдрец, Николаево, Обручище, Оряховица, Осетеново, Полски градец, Преславен, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Старозагорски бани, Трънково, Търничени, Хан Аспарухово, Черганово, Чирпан и Шейново.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.