Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през август 2018 година

PDF файл

През август 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през август 2018 г. достигат 1 192 326 лв., или с 5.8% по-малко в сравнение с август 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 18.0%, а тези от нощувки на български граждани – с 0.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 1 188 160 лв., или с 5.9% по-малко в сравнение с юли 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 13.2%, а тези от нощувки на български граждани – с 2.9%.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 г. е 6, с 36 новопостроени жилища в тях.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 г. е 3 159 кв.м, или с 59.1% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., а жилищната площ намалява с 68.8% и достига 2 177 кв. метра.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 143.3 хил., от които 78.5 хил. са мъже и 64.8 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 140.2 хиляди.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на юни 2018 г. намаляват с 0.3% спрямо края на март 2018 г., като достигат 105.5 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.8% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Строителство“ – с 28.1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – 23.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 21.9%.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2018 година

PDF файл

През юни 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 1 347 641 лв., или с 3.7% по-малко в сравнение с юни 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 19.4%, докато тези от нощувки на български граждани нарастват с 4.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 46 жилищни сгради с 373 жилища в тях и 37 493 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 121 други сгради с 53 053 кв. м РЗП.
През второто тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 93 жилищни сгради с 529 жилища в тях и 56 059 кв. м обща застроена площ и на 59 други сгради с 27 116 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 2 021 извършени престъпления.
През 2017 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 737, или 48.2% от общия брой на наказаните престъпления.
През 2017 г. в област Стара Загора са наказани 102 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане).

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 474 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2017 г. местните комисии на територията на област Стара Загора са организирали 80 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 11 094 деца.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 1 300 821 лв., или със 7.5% по-малко в сравнение с май 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 17.8%, а тези от нощувки на български граждани – с 3.5%.