Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през юни 2018 година

PDF файл

През юни 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през юни 2018 г. достигат 1 347 641 лв., или с 3.7% по-малко в сравнение с юни 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 19.4%, докато тези от нощувки на български граждани нарастват с 4.4%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 46 жилищни сгради с 373 жилища в тях и 37 493 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 121 други сгради с 53 053 кв. м РЗП.
През второто тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 93 жилищни сгради с 529 жилища в тях и 56 059 кв. м обща застроена площ и на 59 други сгради с 27 116 кв. м РЗП.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 2 021 извършени престъпления.
През 2017 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 737, или 48.2% от общия брой на наказаните престъпления.
През 2017 г. в област Стара Загора са наказани 102 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане).

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 474 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2017 г. местните комисии на територията на област Стара Загора са организирали 80 кампании за превантивна дейност, в които са обхванати 11 094 деца.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2018 година

PDF файл

През май 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през май 2018 г. достигат 1 300 821 лв., или със 7.5% по-малко в сравнение с май 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват със 17.8%, а тези от нощувки на български граждани – с 3.5%.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури намалява с 41 (31.1%), а средният тираж намалява от 314 през 2016 на 302 през 2017 г., или с 3.8%.
През 2017 г. в област Стара Загора са издадени 9 вестника с годишен тираж 608 хил., като спрямо предходната година издадените вестници се увеличават с 2 (28.6%), а тиражът – с 61 хил. (11.2%).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 532 легла, от които 12 болници с 2 352 легла.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 100 със 72 легла за краткосрочно наблюдение и престой.

Жилищен фонд в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 504 жилищни сгради или с 39 повече в сравнение с 2016 година.
Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 30.4 кв. м., като за градовете тя е 27.5 кв. м., а за селата 37.9 кв. метра.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 396.33 лв. средно месечно на лице от домакинство.
Комбинирането на трите показателя показва, че през 2017 г. в област Стара Загора 38.5% от населението, или 124.0 хил. лица са били в риск от бедност и социално изключване.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
През 2017 г. в действащите 5 театъра в област Стара Загора са организирани 1 057 представления, посетени от 123.1 хил. зрители, като в сравнение с 2016 г. представленията се увеличават с 9.4%, а посещенията намаляват с 2.7%.