Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора през 2017 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 14 830 нефинансови предприятия от област Стара Загора.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.  

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2018 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 г. показват, че 71.4% от домакинствата в област Стара Загора, при 72.1% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.6 процентни пункта спрямо предходната година.
Резултатите показват, че през 2018 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 22.4% при средно 22.2% за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2018 година

PDF файл

През октомври 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през октомври 2018 г. достигат 1 321 914 лв., или с 1.6% повече в сравнение с октомври 2017 година, като приходите от нощувки на български граждани нарастват с 5.1%, докато тези от нощувки на чужди граждани намаляват с 6.5%.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2017 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 105 851 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ – 34.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 12.4%, „Добивна промишленост“ – 7.0%, „Образование“ – 6.6%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6.1%, „Строителство“ – 5.1%, „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 4.9% и други.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 147.8 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 67.3 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2018 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 143.9 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през септември 2018 г. достигат 1 182 025 лв., или със 7.1% по-малко в сравнение със септември 2017 година, като приходите от нощувки на чужди граждани намаляват с 14.8%, а тези от нощувки на български граждани – с 4.0%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2018 г. намаляват с 0.8% спрямо края на юни 2018 г., като достигат 104.7 хиляди.
Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2018 г. е 1 076 лв., за август – 1 066 лв. и за септември – 1 146 лева.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през третото тримесечие на 2018 г. е 6, с 36 новопостроени жилища в тях.
Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (63.9%), следват тези с три стаи (19.4%), а най-нисък е делът на жилищата с четири стаи – 5.6%.