Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през май 2019 година

През май 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 887, а на леглата – 3 523.

Издателска дейност в област Стара Загора през 2018 година

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури нараства с 97, а средният тираж се увеличава от 302 през 2017 на 392 през 2018 г., или с 29.9%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Стара Загора към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 14 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 12 болници с 2 241 легла.

Жилищен фонд в област Стара Загора към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 558 жилищни сгради или с 54 повече в сравнение с 2017 година. В градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.6%.

Индикатори за бедност и социално включване в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. линията на бедност общо за област Стара Загора е 403.25 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 23.8% от населението на областта.

Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в област Стара Загора през 2018 година

През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора достига 795 лв., което е с 1.5% повече в сравнение с 2017 година. Спрямо средната стойност за страната (941 лв./дка) през 2018 г., средната цена на един декар земеделска земя в област Стара Загора е по-ниска с 15.5%.

Основни данни за културата в област Стара Загора през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Стара Загора функционират 10 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през април 2019 година

През април 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 145.9 хил., от които 75.4 хил. са мъже и 70.5 хил. са жени.

Образование в област Стара Загора през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от проведените от НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Стара Загора са:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 10 268 деца или с 0.4% повече от броя им през предходната година.

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 065 и 1 289 ученици.

• Броят на студентите в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година е 5 232.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ се обучават 123 лица.