Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2019 година

През януари 2019 г. в област Стара Загора са функционирали 45 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 149.3 хил., от които 78.4 хил. са мъже и 71.0 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2018 г. намаляват с 0.4% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 104.3 хиляди

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2018 година

През декември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 911, а на леглата – 3 550.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 45, със 113 новопостроени жилища в тях.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 69 жилищни сгради с 616 жилища в тях и 71 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 121 други сгради с 35 868 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2017 година е 5 620 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна.

Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора през 2017 година

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2017 г. възлизат на 905.9 млн. евро, което е с 1.6% по-малко в сравнение с 2016 година.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2017 година

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 14 830 нефинансови предприятия от област Стара Загора.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.