Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през декември 2017 година

PDF файл

През декември 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 49 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 811, а на леглата – 3 388.
Приходите от нощувки през декември 2017 г. достигат 986 240 лв., или с 3.5% по-малко в сравнение с декември 2016 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 32, с 64 новопостроени жилища в тях.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 146.1 кв.м през четвъртото тримесечие на 2016 г. на 124.8 кв.м през същото тримесечие на 2017 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради с 410 жилища в тях и 49 559 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 65 други сгради с 21 086 кв. м РЗП.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 34 жилищни сгради с 235 жилища в тях и 24 975 кв. м обща застроена площ и на 44 други сгради с 31 598 кв. м РЗП.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2016 година е 5 240 млн. лева.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.3% от добавената стойност на областта и е в размер на 150 млн. лева.

Чуждестранни преки инвестиции в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2016 г. възлизат на 921.0 млн. евро, което е с 10.0% по-малко в сравнение с 2015 година.
С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово – 646.8 млн. евро, следвана от община Стара Загора – 146.4 млн. евро и община Казанлък – 85.5 млн. евро.

Дейност на нефинансовите предприятия в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 14 966 нефинансови предприятия от област Стара Загора, в които са заети 98 437 лица.
Броят на активните нефинансови предприятия е най-голям в община Стара Загора – 9 064 или 60.6% и в община Казанлък – 3 107 или 20.8%, а най – малък в община Николаево, където развиват дейност 88 предприятия или 0.6% от общия брой за областта.

Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2017 г. показват, че 66.8% от домакинствата в област Стара Загора, при 67.3% средно за страната, имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 0.1 процентни пункта спрямо предходната година.
Резултатите показват, че през 2017 г. относителният дял на лицата от областта, използващи услугите на електронното правителство в България през последните 12 месеца, е 18.4% при средно 20.7% за страната.

Наети лица и средна брутна годишна работна заплата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2016 година показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 104 411 души, което представлява 4.6% от общо наетите в страната.
В сравнение с останалите области на страната, през 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна годишна работна заплата, след област София (столица)

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. в област Стара Загора са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 852, а на леглата – 3 456.
Приходите от нощувки през октомври 2017 г. достигат 1 300 633 лв., или с 5.4% по-малко в сравнение с октомври 2016 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 148.7 хил., от които 80.5 хил. са мъже и 68.1 хил. са жени.
През третото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 – 64 навършени години заетите лица са 146.1 хиляди.