Детски ясли в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Стара Загора функционират 44 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 1 659 места в тях.
В края на 2017 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли, общо за областта е 16.5% и в сравнение с предходната година намалява с 0.6 процентни пункта.

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през март 2018 година

PDF файл

През март 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 50 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 887, а на леглата – 3 475.
Приходите от нощувки през март 2018 г. достигат 1 116 859 лв., или с 4.5% по-малко в сравнение с март 2017 година.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Стара Загора през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради със 112 жилища в тях и 15 459 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 77 други сгради с 81 839 кв. м РЗП.
През първото тримесечие на 2018 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 46 жилищни сгради със 158 жилища в тях и 16 479 кв. м обща застроена площ и на 27 други сгради със 70 452 кв. м РЗП.

Брачност и бракоразводност в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Стара Загора са регистрирани 1051 юридически брака – със 129 повече спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.3‰.
Броят на разводите в област Стара Загора през 2017 г. е 515, или с 54 повече от регистрираните през 2016 година.

Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Стара Загора са регистрирани 3 090 родени деца, като от тях 3 067 (99.3%) са живородени.
Броят на умрелите лица през 2017 г. в област Стара Загора е 5 331 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.6‰.
През 2017 г. в преселванията между населените места в област Стара Загора са участвали 2 751 лица.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на област Стара Загора е 319 067 души, което представлява 4.5% от населението на България и нарежда областта на 5-то място по брой на населението – непосредствено след област Бургас (411 579) и преди област Благоевград (307 882).
Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 539 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора – 157 586 души (49.4%).

Дейност на местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2018 година

PDF файл

През февруари 2018 г. в област Стара Загора са функционирали 47 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през февруари 2018 г. достигат 904 747 лв., или с 0.6% повече в сравнение с февруари 2017 година.

Анонс: ТСБ – Югоизток, ОСИ-Стара Загора започна статистическо проучване за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и от лицата на територията на областта

PDF файл

На 2 април 2018 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“.
Освен на територията на областния център град Стара Загора ще бъдат анкетирани и домакинства от Гълъбово, Обручище, Казанлък, Енина, Розово, Дъбово, Горно Сахране, Асен, Раднево, Трояново, Калитиново, Богомилово, Чирпан, Гурково и Едрево.

Анонс: През периода март – май 2018 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”

PDF файл

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017”.
В област Стара Загора ще бъдат анкетирани общо 415 домакинства на територията на следните населени места: Българене, Винарово, Габарево, Горно Сахране, Гурково, Гълъбово, Еленино, Енина, Казанлък, Коларово, Кравино, Крън, Могила, Мъдрец, Николаево, Обручище, Овощник, Оризово, Оряховица, Осетеново, Полски градец, Преславен, Раднево, Розово, Спасово, Стара Загора, Трънково, Тулово, Търничени, Хан Аспарухово, Християново, Черганово, Чирпан и Шейново

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Стара Загора през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. икономически активните лица в област Стара Загора на възраст 15 – 64 навършени години са 146.5 хил., или 72.3% от населението на същата възраст.
От заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора 19.8% са с висше образование, а 70.6% – със средно образование.