Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2018 година

PDF файл

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през май 2018 г. в област Сливен е 7 383, като е намалял с 4.4% в сравнение с май 2017 година.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. в област Сливен е 12.2%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 0.9 процентни пункта.

Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г., линията на бедност общо за страната е 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство.
Поляризацията на населението в област Сливен по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2017 г. показва, че най-бедните 20% в областта имат 13.0 пъти по-нисък доход от най–богатите 20%, като спрямо 2016 г. поляризацията е по-слабо изразена.

Издателска дейност в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в област Сливен са издадени 25 книги с тираж 6 хил. и 8 брошури с тираж 2 хиляди броя.
В сравнение с 2016 г. броят на издадените заглавия на книги намалява с 41.9%, а средният тираж на една книга за областта през 2017 г. е 238 броя, като през предходната година е бил 349.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2017 година

PDF файл

Заведенията за болнична помощ в област Сливен към 31.12.2017 г. са 8 с 1 064 легла (табл.1), като 7 от тях са болници с 1 054 легла.
В края на 2017 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в областта практикуват 575 лекари.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. е 30.5 на 10 000 души от населението при 42.7 за страната, а с лекари по дентална медицина стойността на показателя е 7.1 при 11.9 на 10 000 за страната.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през април 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 55 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през април 2018 г. в област Сливен е 7 276, като е намалял с 8.9% в сравнение с април 2017 година.

Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2017 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 005 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната.
Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.8 кв. м, като в градовете тя е 72.8 кв. м, а в селата – 72.9 кв. метра.

Основни данни за културата в област Сливен през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 86 501 и в сравнение с 2016 г. намаляват с 11.9%. В дните със свободен вход са осъществени 15 538 от посещенията.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 68.6 хил., от които 36.7 хил. са мъже, а 31.9 хил. са жени.
През първото тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 67.4 хил., като 35.8 хил. от тях са мъже, а 31.6 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2017 се увеличава с 1.2% и към края на март 2018 г. техният брой е 37.0 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2018 г. област Сливен е на 19-то място по показателя „средна работна заплата”.

Детски ясли в област Сливен през 2017 година

PDF файл

Към края на 2017 г. в област Сливен функционират 12 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 618 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се е увеличил с 1.6%.
За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2017 г. в детските ясли работят 188 души персонал по основно трудово правоотношение.