Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през декември 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през декември 2017 г. са 245 395 лв. и са се увеличили с 4.0% спрямо декември 2016 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 г. е 22 и спрямо съответното тримесечие на 2016 нараства с 37.5%, а жилищата в тях са 58, или с 23.4% повече спрямо същият период на 2016 година.
Според конструкцията на външните стени на сградата 77.3% от новопостроените жилищни сгради са тухлените.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради с 53 жилища в тях и с 8 039 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 16 други сгради с 4 195 кв. м РЗП.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Сливен е започнал строежът на 19 жилищни сгради с 35 жилища в тях и с 5 171 кв. м обща застроена площ и на 17 други сгради с 9 095 кв. м РЗП.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през ноември 2017 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през ноември 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през ноември 2017 г. са 290 111 лв. и са се увеличили с 15.8% спрямо ноември 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2017 г. са 261 431 лв. и са нарастнали с 6.7% спрямо октомври 2016 година.

Използване на информационно-комуникационните технологии от домакинствата и лицата в област Сливен през 2017 година

PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата в област Сливен през 2017 г. показват, че 58.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си при средно за страната 67.3%, като за областта е отбелязан ръст от 4.4 процентни пункта спрямо предходната година.
При използването на глобалната мрежа от лицата за взаимодействие с публичната администрация и местното самоуправление се наблюдава увеличение от 6.1 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73,2 хил., от които 41,3 хил. са мъже, а 31,9 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2017 г. е 47.5% (при 53.2% за страната).
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 4.6%, а спрямо третото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група остава непроменен.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 0.1% спрямо края на юни 2017 и към края на септември 2017 г. достигат 37.2 хиляди.
През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства със 8.3% в сравнение с третото тримесечие на 2016 година.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през септември 2017 година

PDF файл

През септември 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през септември 2017 г. са 284 301 лв. и са нарастнали с 5.9% спрямо септември 2016 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през третото тримесечие на 2017 г. е 18, а новопостроените жилища в тях са 20.
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 44.4%, с тухлена – 50.0%, и с панелна – 5.6%.