Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през февруари 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през февруари 2018 г. са 198 905 лв. и са се увеличили с 4.9% спрямо февруари 2017 година.

Анонс: През периода март – май 2018 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”

PDF файл

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”.
На анкетиране подлежат лицата на 16 и повече навършени години от общо 212 домакинства на територията на следните населени места: Сливен, Нова Загора, Котел, Твърдица, Соколарци, Ябланово, Кипилово, Самуилово, Полско Пъдарево, Пет могили, Бинкос, Жельо войвода, Горно Александрово, Трапоклово, Крушаре, Камен, Коньово, Пъдарево, Съдиево, Градец и Чинтулово.

Анонс: ТСБ – Югоизток, ОСИ-Сливен започна статистическо проучване за използването на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и от лицата на територията на областта

PDF файл

На 2 април 2018 г. Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“.
Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Твърдица, Кермен, Тополчане, Селиминово, Гергевец, Кортен, Богданово и Тича.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2017 година

PDF файл

Коефициентът на икономическа активност е съответно 59.7% за мъжете и 44.0% за жените.
Безработните лица са 8.1 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 1.0 хил. души.

Анонс: ТСБ – Югоизток, Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ стартира наблюдението на домакинските бюджети в нови домакинства

PDF файл

От началото на м. април 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра в страната, започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства.
институции.
В Сливенска област изследването ще се проведе в 8 населени места: гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Котел и селата Бял кладенец, Любенова Махала, Младово, Самуилово и Сборище. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през януари 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през януари 2018 г. са 174 210 лв. и са се увеличили с 29.1% спрямо януари 2017 година.

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2016 година е 1 218 млн. лв по текущи цени.
Добавената стойност реализирана от дейностите в секторът на услугите е 628 млн. лв. и представлява 59.8% от общата БДС за областта

Дейност на нефинансовите предприятия в област Сливен през 2016 година

PDF файл

По окончателни данни годишен отчет за дейността си през 2016 г. в НСИ са представили 7 009 нефинансови предприятия, извършвали стопанска дейност на територията на област Сливен.
През 2016 г. нефинансовите предприятия в Сливенска област приключват с обща печалба от 163 млн. лева.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 74.8 хил., от които 42.0 хил. са мъже, а 32.8 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 3.1%, а спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на заетите лица в тази възрастова група нараства с 2.8%.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на септември 2017 намалява с 1.7% и към края на декември 2017 г. техният брой е 36.5 хиляди.
В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2017 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”.