Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2019 година

По данни на Националния статистически институт през май 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Издателска дейност в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. в област Сливен са издадени 19 книги с тираж 3 хил. и 3 брошури с тираж хиляда броя.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Сливен към 31.12.2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен функционират 8 заведения за болнична помощ с 1 064 легла, от които 7 болници с 1 054 легла.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през април 2019 година

По данни на Националния статистически институт през април 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 56 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Жилищен фонд в област Сливен през 2018 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2018 г. броят на жилищните сгради в област Сливен е 59 065 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната. Жилищата в тях са 92 975, като спрямо предходната година се увеличават с 0.13%. В градовете се намират 64.8% от всички жилища в областта, а в селата – 35.2 %.

Основни данни за културата в област Сливен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 76.9 хил., от които 43.4 хил. са мъже, а 33.5 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен спрямо края на декември 2018 се увеличава с 6.5% и към края на март 2019 г. техният брой е 39.8 хиляди.

Детски ясли в област Сливен през 2018 година

Към края на 2018 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 665 места в тях и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се е увеличил със 7.6%.

Образование в област Сливен през учебната 2018/2019 година

През учебната 2018/2019 г. детските градини в област Сливен са 61 и броят им остава непроменен спрямо 2017/2018 учебна година. Броят на децата, настанени в детските градини за учебната 2018/2019 г. е 6 432, което е със 180, или с 2.9% повече от броя им през предходната година.