Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.8 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 52.9% (при 55.3% общо за страната). Коефициентът на икономическа активност е съответно 60.1% за мъжете и 46.2% за жените

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през януари 2019 година

По данни на Националния статистически институт през януари 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 44 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Статистика на околната среда в област Сливен през 2017 година

През 2017 г. образуваните битови отпадъци в областта се оценяват на 67 хил. т или с 15.2% повече спрямо 2016 година. Преобладаващата част от битовите отпадъци са предадени за предварително третиране и рециклиране, като относителният дял нараства от 53.4% (2016 г.) на 60.0% (2017 г.).

Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност по икономически сектори в област Сливен през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Сливен през 2017 година е 1 332 млн. лв по текущи цени.

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2017 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2017 г. възлизат на 139.3 млн. евро, което е с 12.1% повече в сравнение с 2016 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 72.9 хил., от които 40.4 хил. са мъже, а 32.5 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 0.7% спрямо края на септември 2018 и към края на декември 2018 г. достигат 37.4 хиляди.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през декември 2018 година

По данни на Националния статистически институт през декември 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 53 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 17 и спрямо съответното тримесечие на 2017 намалява с 22.7%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2018 година

По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 24 жилищни сгради с 65 жилища в тях и с 9 621 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 27 други сгради с 5 503 кв. м РЗП.