Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2019 г. е 26 и спрямо съответното тримесечие на 2018 се увеличава с 62.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през първото тримесечие на 2019 година

По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2019 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 25 жилищни сгради с 39 жилища в тях и с 5 283 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 29 други сгради с 13 028 кв. м РЗП.

Индикатори за бедност и социално включване в област Сливен през 2018 година

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същия метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2018 г. в област Сливен размерът на линията на бедност е 272.17 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия е живяло 25.5% от населението на областта.

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) малолетни и непълнолетни лица в област Сливен е 311.

Население и демографски процеси в област Сливен през 2018 година

Населението на област Сливен към 31.12.2018 г. е 186 495 души или 2.7% от населението на страната и нарежда областта на 13-о място по брой на населението – непосредствено след област Русе (218 556 души) и преди Добрич (173 831 души).

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през февруари 2019 година

По данни на Националния статистически институт през февруари 2019 г. на територията на област Сливен са функционирали 46 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Изследване за използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Сливен през 2019 година

На територията на област Сливен изследването ще се проведе в периода от 3 април – 5 юни 2019 година. Анкетирани ще бъдат 120 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Котел, Крушаре, Камен, Горно Александрово, Млекарево, Ябланово и Орлово.

През периода март-май 2019 г. НСИ ще проведе анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019“

През март 2019 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра започна провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2019”. С Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за системно изготвяне на статистически данни на Европейската общност за доходите и условията на живот (ЕU-SILC), които да включват съпоставима и своевременна информация за моментното състояние и динамиката на доходите.

Годишна статистика на труда и разходите за труд в област Сливен през 2017 година

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2017 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Сливен сочат, че средногодишният брой наети лица по трудово и служебно правоотношение е 39 212, което представлява 1.7% от общият брой наети в страната. В сравнение с 2016 г. броят на наетите се увеличават с 1 876 или с 5.0%.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица в област Сливен са 80.8 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 52.9% (при 55.3% общо за страната). Коефициентът на икономическа активност е съответно 60.1% за мъжете и 46.2% за жените