Дейност на местата за настаняване в област Сливен през август 2018 година

PDF файл

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през август 2018 г. в област Сливен е 9 483, като е намалял с 9.1% в сравнение с август 2017 година.
Приходите от нощувки в област Сливен през август 2018 г. са 331 424 лв. и са намалели с 6.1% спрямо август 2017 година.

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Сливен са регистрирани 188 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП), при които броят на ранените е 226, а на загиналите – 38 души.
По общини най-голям брой произшествия е регистриран в община Сливен – 102, съответно със 108 ранени и 23 загинали, следвана от община Нова Загора, където са регистрирани 61 ПТП, с 94 ранени и 11 загинали лица. Най-малко произшествия са настъпили в община Твърдица – 10 на брой, с 9 ранени и 2 загинали.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юли 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през юли 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 59 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през юли 2018 г. са 326 162 лв. и са намалели с 13.8% спрямо юли 2017 година.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 73.4 хил., от които 38.4 хил. са мъже, а 35.0 хил. са жени.
През второто тримесечие на 2018 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 71.1 хил., като 37.1 хил. от тях са мъже, а 34.0 хил. са жени.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен се увеличават с 1.6% спрямо края на март 2018 и към края на юни 2018 г. достигат 37.5 хиляди.
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо първото тримесечие с 6.0% и е 859 лева.

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през юни 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през юни 2018 г. на територията на област Сливен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през юни 2018 г. са 338 727 лв. и се увеличават с 1.4% спрямо юни 2017 година.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2018 г. е 16 и спрямо съответното тримесечие на 2017 намалява с 5.9%.
Преобладаващата част от всички новопостроени жилища (35.3%) през второто тримесечие на 2018 г. са с шест и повече стаи.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По данни на Националния статистически институт през второто тримесечие на 2018 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 32 жилищни сгради с 69 жилища в тях и с 9 135 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 28 други сгради с 8 896 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.1%, докато жилищата в тях и общата им застроената площ са повече съответно с 81.6 и 43.1%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Сливен през 2017 година

PDF файл

През 2017 година по данни на НСИ в област Сливен са приключили делата за 1 269 извършени престъпления.
През 2017 г. броят на осъдените мъже е 909, или 92.8% от общия брой на осъдените лица, а осъдените жени са 70 (7.2%).

Дейност на местата за настаняване в област Сливен през май 2018 година

PDF файл

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване през май 2018 г. в област Сливен е 7 383, като е намалял с 4.4% в сравнение с май 2017 година.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2018 г. в област Сливен е 12.2%, като в сравнение със същия месец на предходната година тя е намаляла с 0.9 процентни пункта.