Места за настаняване в Софийска област през януари 2019 година

През януари 2019 г. в Софийска област са функционирали 90 места за настаняване с общо 7 475 броя легла. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) намалява с 4.3%, което се дължи на по-малкия брой на местата за настаняване от категория 3 звезди, като тези от категория 1 и 2 звезди и категория 4 и 5 звезди остават без промяна.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2019 г. са над 7 144 хил. лв., като 70.6% от тях са от приходи от нощувки на чужди граждани.

В сравнение с януари 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 10.0%, като приходите от нощувки на български граждани са със 17.9% повече, а тези на чужденци – със 7.0%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2018 г. е 55.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 5.7 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.2 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 48.2 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 9.9%, като с 9.7% нараства броят на мъжете и с 9.8% – този на жените.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2018 година

През декември 2018 г. в Софийска област са функционирали 92 места за настаняване с общо 7 568 броя легла. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 10.7% по-малко, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 15.3%, на местата за настаняване от категория 3 звезди – със 7.4%, а броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди е без промяна.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2018 г. са над 4 311 хил. лв., като 64.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с декември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 8.8%, като приходите от нощувки на български граждани са с 3.6% повече, а тези на чужденци – с 19.6%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2017 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 9 664 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 10 583 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 423 млн. лв. и са заети 58 699 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.4%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 78.3% от произведената продукция и в тях  работят 30.1% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия. в Софийска област приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 962 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6722, на загуба са 1763 и с нулев финансов резултат – 1179.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 7 004 броя легла. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с  9.8%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 20.0%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 11.8%), докато броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял (с 4.0%).

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2018 г. са над 1 644.1 хил. лв., като 90.2% от тях са от приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с ноември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 12.6%, като приходите от нощувки на чужди граждани са с 31.6% повече, а тези на български  –  с 10.9%.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 51.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2018 г. 44.0% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 49.0 и 38.4%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.0% от лицата с висше образование и 42.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 25.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2018 г. е 53.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 106.5 хил., от които 61.5 хил. са мъже и 45.1 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.8%, като с 7.1% нараства броят на мъжете и с 2.0% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 4.3 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 105.3 хил., като 60.8 хил. от тях са мъже и 44.5 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 4.4%, като броят на заетите мъже нараства с 6.7%, а този на жените – с 1.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2018 г. са 58.5 хил. или с 0.8% по-малко спрямо края на юни 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2018 г. е 1 116 лв., за август – 1 057 лв. и за септември – 1 153 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 109 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през трето тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 117 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала почти от два пъти – от 549 лв. за първо тримесечие на 2009 г. до 1 109 лв. за трето тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 7 595 броя легла. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 5.1%, от категория 3 звезди е намалял с 4.3%, а от категория 4 и 5 звезди не се е променил.
Реализираните приходи от нощувки през септември 2018 г. са над 1 856 хил. лв., като 83.0% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение със септември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили със 17.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 18.5% повече, а тези на чужденци – с 10.6%.
В сравнение с месец август 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 35.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 29.4% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 53.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 160 жилища в тях и 26 870 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 106 други сгради с 32 693 кв. м РЗП.
В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, докато жилищата в тях са с 8.8% повече, а общата им застроена площ – с 11.8%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава с 58.2% , но тяхната РЗП намалява с 64.1%.
Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 12.6%, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 33.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 14.0%, докато тяхната РЗП намалява с 9.1%.
В Югозападен район през третото тримесечие на 2018 г. 22.7% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 35.9% на други сгради са на територията на Софийска област.
През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 84 жилищни сгради със 117 жилища в тях и 18 436 кв. м обща застроена площ и на 48 други сгради с 46 904 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 20.0%, жилищата в тях – с 67.1%, а общата им застроена площ – с 54.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – с 11.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради регистрират повишение с 33.3%, жилищата в тях – с 67.1%, а разгънатата им застроена площ – с 58.4%. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 20.0%, а тяхната РЗП – с 0.8%.