Жилищен фонд в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област са регистрирани 178 503 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).
Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.
През периода 2008 – 2017 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.4%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2008 г. и 33.4% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 218 хил. кв. м., което е с 0.3% повече в сравнение с 2016 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора. В областта 75.3% от общата полезна площ е жилищна, 13.7% е спомагателна, а площта на кухните е 11.0%.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
1. Музеи
Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2017 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 582 фондови единици.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 299 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 13.5%. В дните със свободен вход са осъществени 6.3% от тях. Спрямо 2016 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област се увеличават със 71.7%.
Общият персонал на музеите в Софийска област през 2017 г. е 66 души и намалява с 10.8% в сравнение с 2016 година.
2. Кина
През 2017 г. в Софийска област прожекциите в кината се увеличават с 1.2% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 12.3%. Прожектирани са 131 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 8 български, 13 европейски, 97 от САЩ и 13 от други страни.
3. Телевизионна програмна дейност
През 2017 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 93 жилища в тях и 17 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 1 204 кв. м РЗП и на 55 други сгради с 35 130 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 39.1%, броят на жилищата в тях – с 20.8%, а общата им застроена площ – с 25.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради намалява респективно с 40.0 и 15.4%, докато тяхната РЗП нараства съответно с 25.5 и 65.9%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без изменение, жилищата в тях се увеличават с 2.2%, а общата им застроена площ – с 16.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 45.5%, докато тяхната РЗП се увеличава с 3.1%.
През първо тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 36 жилища в тях и със 7 958 кв. м обща застроена площ и на 18 други сгради с 12 920 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 29.5%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 10.3%. Броят на започнатите други сгради спада с 55.0%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 16.2%, жилищата в тях – с 18.2%, но тяхнато РЗП е повече с 12.8%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 14.3%, докато общата им застроена площ се увеличава с 27.7%.

Образование в Софийска област през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 7 357 деца, или с 0.6% повече в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 724 и 755 ученици.
• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 2 609.
Предучилищно образование
Към 1.12.2017 г. в Софийска област функционират 74 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 7 357 деца като в сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.6%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2017/2018 година е 83.0%, или с 2.0 процентни пункта повече спрямо учебната 2016/2017 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 99, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 648 души, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 9 души, или с 1.4%. Детските учители са 605, или 93.4% от педагогическия персонал.

Население и демографски процеси в Софийска област през 2017 година

PDF файл
 

Към 31 декември 2017 г. населението на Софийска област е 231 563 души, което представлява 11.0% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. населението на Софийска област намалява с 2 622 души, или с 1.2%.
Мъжете са 113 849 (49.2%), а жените – 117 714 (50.8%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 034 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.2% от населението живее в градове, а 38.8% – в села.
И през 2017 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 711, или 23.2% от населението на областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4%.
В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 135 820 души като 53.8% от тях са мъже, а 46.2% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 537 души, а 62 206 души са в над трудоспособна възраст.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2017 година

PDF файл
 

През 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 101.1 хил., или 68.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 6.0 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица e 99.6 хил., или 49.4% от населението на 15 и повече навършени години.
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 98.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.4%.
В Софийска област през 2017 г. най-висок е коефициентът на заетост при лицата с висше образование – 78.7%, а най-нисък на тези с основно и по-ниско образование – 18.9%.
Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.1 хил., от които 19.9 хил. са мъже и 27.2 хил. – жени.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2018 година

PDF файл
 

През януари 2018 г. в Софийска област са функционирали 94 места за настаняване с общо 7 934 броя легла. В сравнение с януари 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 2.1%, като е намалял броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди с 1.9% и от категория 3 звезди – с 4.2%.
Реализираните приходи от нощувки през януари 2018 г. са над 6 496 хил. лв., като 27.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с януари 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 8.3%, като приходите от нощувки на български граждани са с 5.5% повече, а тези на чужденци – с 9.3%.
През януари 2018 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 20.8 % по-малко, реализираните от тях нощувки са намалели с 14.9 % и съответно и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс са по-малко с 3.6%. В сравнение със същия месец на 2017 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец, са с 3.4% по-малко, реализирали са с 1.4% повече нощувки, а приходите от тях са се увеличили с 11.1%.

Наблюдение на работната сила в С офийска област през четвърто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2017 г. е 49.9%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.1 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 100.3 хил., от които 56.5 хил. са мъже и 43.9 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства със 17.9 %, като с 14.4 % нараства броят на мъжете и с 23.0 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2017 г. е 67.7 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. нараства с 11.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през четвърто тримесечие на 2017 г. в Софийска област са 99.7 хил., като 56.2 хил. от тях са мъже и 43.6 хил. – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 18.3%, като броят на заетите мъже намалява с 14.7%, а този на жените – с 23.5 %.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2017 година

PDF файл
 

През декември 2017 г. в Софийска област са функционирали 103 места за настаняване с общо 8 033 броя легла. В сравнение с декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил със 7.3%, а са намалели броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 3.6%) и този на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 5.6%).
Реализираните приходи от нощувки през декември 2017 г. са над 3 961 хил. лв., като 67.4% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с декември 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 11.9%, като приходите от нощувки на български граждани са с 6.8% повече, а тези на чужденци – с 24.4%.
През декември 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са със 17.6 % по-малко, реализираните от тях нощувки са намалели с 30.0 % и съответно и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс са по-малко с 3.7%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 2.7% повече, реализирали са с 1.2% по-малко нощувки, а приходите от тях са се увеличили с 24.7 %.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 9 722 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 8 122 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 1 923 млн. лв. и са заети 57 093 лица.
Предприятията от преработващата промишленост формират най-голям дял от реализираните приходи от дейността – 62.2%, като заетите в тях са 38.1% от заетите в областта.
В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.3%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.3%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки, че са с най-малък относителен дял, големите предприятия реализират 66.8% от приходите от дейността и в тях работят 29.0% от заетите лица в областта.
С най-много предприятия в областта е община Самоков 1 932, а с най-малко – общините Чавдар и Челопеч – по 30.
През 2016 г. в Софийска област 66.0% от предприятията са приключили годината с печалба, 19.6% със загуба и 14.4% с нулев резултат. Общината с най-голям дял на предприятията с положителен финансов резултат е Челопеч – 73.4%, а с най-голям дял на предприятията на загуба е община Антон – 35.9%.