Места за настаняване в Софийска област през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 7 004 броя легла. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с  9.8%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 20.0%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 11.8%), докато броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял (с 4.0%).

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2018 г. са над 1 644.1 хил. лв., като 90.2% от тях са от приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с ноември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 12.6%, като приходите от нощувки на чужди граждани са с 31.6% повече, а тези на български  –  с 10.9%.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 51.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2018 г. 44.0% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 49.0 и 38.4%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.0% от лицата с висше образование и 42.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 25.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2018 г. е 53.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.1 процентни пункта. През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 106.5 хил., от които 61.5 хил. са мъже и 45.1 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 4.8%, като с 7.1% нараства броят на мъжете и с 2.0% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 4.3 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 105.3 хил., като 60.8 хил. от тях са мъже и 44.5 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 4.4%, като броят на заетите мъже нараства с 6.7%, а този на жените – с 1.4%.

Наети лица и средна брутна заплата в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2018 г. са 58.5 хил. или с 0.8% по-малко спрямо края на юни 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2018 г. е 1 116 лв., за август – 1 057 лв. и за септември – 1 153 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 1 109 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през трето тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 117 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала почти от два пъти – от 549 лв. за първо тримесечие на 2009 г. до 1 109 лв. за трето тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през трето тримесечие на 2011 г. – с 5.5%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Места за настаняване в Софийска област през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 7 595 броя легла. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 5.1%, от категория 3 звезди е намалял с 4.3%, а от категория 4 и 5 звезди не се е променил.
Реализираните приходи от нощувки през септември 2018 г. са над 1 856 хил. лв., като 83.0% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение със септември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили със 17.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 18.5% повече, а тези на чужденци – с 10.6%.
В сравнение с месец август 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 35.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 29.4% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 53.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 160 жилища в тях и 26 870 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 106 други сгради с 32 693 кв. м РЗП.
В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, докато жилищата в тях са с 8.8% повече, а общата им застроена площ – с 11.8%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава с 58.2% , но тяхната РЗП намалява с 64.1%.
Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 12.6%, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 33.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 14.0%, докато тяхната РЗП намалява с 9.1%.
В Югозападен район през третото тримесечие на 2018 г. 22.7% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 35.9% на други сгради са на територията на Софийска област.
През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 84 жилищни сгради със 117 жилища в тях и 18 436 кв. м обща застроена площ и на 48 други сгради с 46 904 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 20.0%, жилищата в тях – с 67.1%, а общата им застроена площ – с 54.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – с 11.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради регистрират повишение с 33.3%, жилищата в тях – с 67.1%, а разгънатата им застроена площ – с 58.4%. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 20.0%, а тяхната РЗП – с 0.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в Софийска област са приключили делата за 1 568 извършени престъпления. Делата за 391 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 833 – с условно осъждане, за 21 – с оправдаване, за 20 – с прекратяване и за 303 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 224 извършени престъпления. 1 176 от тях са извършени от едно лице, 32 – от две лица, а 16 – от три и повече лица.
Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 78.1%, а 21,9% от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.
През 2017 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 545 лица, като делата на 379 от тях (24.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 819 лица (53.0%) – с условна присъда, 19 лица (1.2%) са оправдани, 312 лица (20.2%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 16 лица (1.1%) са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. в Софийска област е 1 198. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 32 (2.7%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2018 г. е 54.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 108.8 хил., от които 60.4 хил. са мъже и 48.4 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 6.1 %, като с 6.3 % нараства броят на мъжете и с 5.9 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. е 73.6 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 6.0 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 107.3 хил., като 59.4 хил. от тях са мъже и 47.9 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 6.8%, като броят на заетите мъже нараства с 6.8%, а този на жените – с 6.7 %.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2018 г. са 58 976 или с 0.8% по-малко спрямо края на март 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2018 г. е 1 157 лв., за май – 1 121 лв. и за юни – 1 077 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 118 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 125 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 1 118 лв. за второ тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 147 жилища в тях и 24 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 91 047 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.4%, жилищата в тях – с 58.1%, а общата им застроена площ – с 36.9%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, нараства с 21.8%, а тяхната РЗП – със 159.2%.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 8.1% по-малко, броят на жилищата в тях се увеличава с 5.8%, но общата им застроена площ намалява с 2.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е с 69.7% по-малко, а тяхната РЗП – с 54.1%.
В Югозападен район през второ тримесечие на 2018 г. 13.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 77.3% на други сгради са в Софийска област.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 70 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 11 960 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 42 030 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 125.8%, жилищата в тях – с 94.4%, а общата им застроена площ – с 50.3%. Броят на започнатите други сгради нараства със 72.2%, а разгънатата им застроена площ – с 225.3%.