Места за настаняване в Софийска област през септември 2018 година

PDF файл

През септември 2018 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 7 595 броя легла. В сравнение със септември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 2.0%, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди се е увеличил с 5.1%, от категория 3 звезди е намалял с 4.3%, а от категория 4 и 5 звезди не се е променил.
Реализираните приходи от нощувки през септември 2018 г. са над 1 856 хил. лв., като 83.0% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение със септември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили със 17.0%, като приходите от нощувки на български граждани са с 18.5% повече, а тези на чужденци – с 10.6%.
В сравнение с месец август 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 35.2%, като приходите от нощувки на български граждани са с 29.4% по-малко, а тези от нощувки на чужденци – с 53.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 160 жилища в тях и 26 870 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 106 други сгради с 32 693 кв. м РЗП.
В сравнение с предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без промяна, докато жилищата в тях са с 8.8% повече, а общата им застроена площ – с 11.8%. Броят на други сгради, които са получили разрешителни за строеж, се увеличава с 58.2% , но тяхната РЗП намалява с 64.1%.
Спрямо същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 12.6%, броят на жилищата в тях – с 30.1%, а общата им застроена площ – с 33.7%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 14.0%, докато тяхната РЗП намалява с 9.1%.
В Югозападен район през третото тримесечие на 2018 г. 22.7% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 35.9% на други сгради са на територията на Софийска област.
През третото тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 84 жилищни сгради със 117 жилища в тях и 18 436 кв. м обща застроена площ и на 48 други сгради с 46 904 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 20.0%, жилищата в тях – с 67.1%, а общата им застроена площ – с 54.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 54.8%, а разгънатата им застроена площ – с 11.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради регистрират повишение с 33.3%, жилищата в тях – с 67.1%, а разгънатата им застроена площ – с 58.4%. Броят на започнатите други видове сгради се увеличава с 20.0%, а тяхната РЗП – с 0.8%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. в Софийска област са приключили делата за 1 568 извършени престъпления. Делата за 391 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 833 – с условно осъждане, за 21 – с оправдаване, за 20 – с прекратяване и за 303 – с освобождаване от наказание.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 224 извършени престъпления. 1 176 от тях са извършени от едно лице, 32 – от две лица, а 16 – от три и повече лица.
Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 78.1%, а 21,9% от делата са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.
През 2017 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 545 лица, като делата на 379 от тях (24.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 819 лица (53.0%) – с условна присъда, 19 лица (1.2%) са оправдани, 312 лица (20.2%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 16 лица (1.1%) са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. в Софийска област е 1 198. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 32 (2.7%).

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2018 г. е 54.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 3.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 108.8 хил., от които 60.4 хил. са мъже и 48.4 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 6.1 %, като с 6.3 % нараства броят на мъжете и с 5.9 % – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. е 73.6 %, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. нараства с 6.0 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2018 г. в Софийска област са 107.3 хил., като 59.4 хил. от тях са мъже и 47.9 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 6.8%, като броят на заетите мъже нараства с 6.8%, а този на жените – с 6.7 %.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2018 г. са 58 976 или с 0.8% по-малко спрямо края на март 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2018 г. е 1 157 лв., за май – 1 121 лв. и за юни – 1 077 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 118 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 125 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 1 118 лв. за второ тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 147 жилища в тях и 24 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 91 047 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.4%, жилищата в тях – с 58.1%, а общата им застроена площ – с 36.9%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, нараства с 21.8%, а тяхната РЗП – със 159.2%.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 8.1% по-малко, броят на жилищата в тях се увеличава с 5.8%, но общата им застроена площ намалява с 2.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е с 69.7% по-малко, а тяхната РЗП – с 54.1%.
В Югозападен район през второ тримесечие на 2018 г. 13.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 77.3% на други сгради са в Софийска област.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 70 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 11 960 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 42 030 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 125.8%, жилищата в тях – с 94.4%, а общата им застроена площ – с 50.3%. Броят на започнатите други сгради нараства със 72.2%, а разгънатата им застроена площ – с 225.3%.

Детски ясли в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 38 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 907 места в тях.

В края на 2017 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 843 деца, от които момчетата са 431, а момичетата – 412 (табл. 2).
В края на 2017 г. обхватът на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 14.2% и в сравнение с предходната година намалява с 1.3 процентни пункта.
В Софийска област към 31.12.2017 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (190 места) и съответно там са и най-много децата в тях (197 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (45.8%), Божурище (27.9%), и Костенец (21.2%) (фиг. 1).

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в Софийска област са водени 280 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 91.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 233 лица (83.2%);
• малолетни (8 – 13 г.) – 47 лица (16.8%);
• момчета – 237 (84.6%);
• момичета – 43 (15.4%).
Снетите от отчет в ДПС през годината са 83, от които 38 – поради поправяне на поведението, 42 – поради навършване на 18-годишна възраст и 3 лица – на други основания.

Издателска дейност в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури
През 2017 г. в Софийска област са издадени 32 книги с тираж 18 хил. бр. и 3 брошури с тираж 3 хил. броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е двойно по-голям при еднакъв брой издадени заглавия. За последните 5 години тиражът на издадените книги и брошури е най-голям през 2017 година.
Издавани продължаващи издания (вестници и периодика)
През 2017 г. в Софийска област са издавани 6 вестника с годишен тираж 157 хил. бр., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 14.3%, а тиражът им – с 16.9%. Годишният тираж на издадените вестници през 2017 г. е най-малък за последните 5 години (фиг. 2).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 717 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.
От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 648 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2017 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 334 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд нараства с 47 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. за областта е 741.5 на 100 000 души от населението, при 748.1 общо за страната.
Лечебните заведения за извънболнична помощ включват диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове, медико-дентални центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В Софийска област тези заведения са 50 с 24 легла.
Други лечебни и здравни заведения в Софийска област са 2. Това са регионална здравна инспекция и хоспис.
В края на 2017 г. в лечебните и здравните заведения, обслужващи населението на Софийска област, практикуват 920 лекари, 167 лекари по дентална медицина, а медицински специалисти по здравни грижи са 1 207.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за областта е 39.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 7.2. За страната тези показатели са съответно 42.7 и 11.9 на 10 000 души от населението.