Места за настаняване в Софийска област през ноември 2017 година

PDF файл
 

През ноември 2017 г. в Софийска област са функционирали 92 места за настаняване с общо 7 458 броя легла. В сравнение с ноември 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 1.1%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 13.3%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 4.2%), докато броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял (с 3.8%).
Реализираните приходи от нощувки през ноември 2017 г. са над 1 460.4 хил. лв., като 91.7% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с ноември 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 27.9%, като приходите от нощувки на чужди граждани са с 34.1% повече, а тези на български – с 27.3%.
През ноември 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 13.9 % повече, реализираните от тях нощувки са се увеличили с 7.6%, а приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс – с 25.5%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 27.0% по-малко, реализирали са с 38.0% по-малко нощувки, докато приходите от тях са се увеличили с 12.2 %.

Основни резултати за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в Софийска област през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното през 2017 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 52.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.
През 2017 г. 46.8% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 50.0 и 43.5%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 94.3% от лицата с висше образование и 48.1% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 19.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2017 г. едва 17.0% от лицата в Софийска област използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация.
В сравнение с другите области в страната Софийска област е на предпоследно място както по осигурен достъп на домакинствата до интернет, така и по дял на населението на възраст между 16 и 74 навършени години, използващо интернет всеки ден или поне веднъж седмично.

Основни резултати от наблюдението на работната сила в Софийска област през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през третото тримесечие на 2017 г. е 50.4%, като в сравнение с второ тримесечие на тази година намалява с 0.3 процентни пункта. През третото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 101.6 хил., от които 57.4 хил. са мъже и 44.2 хил. са жени. В сравнение с предходното тримесечие броят на заетите намалява с 0.9%, като с 1.1% се увеличава броят на мъжете, а този на жените намалява с 3.3%.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2017 г. е 68.2%, като в сравнение с предходното тримесечие се увеличава с 0.6 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през третото тримесечие на 2017 г. в Софийска област са 100.9 хил., като 57.0 хил. от тях са мъже и 43.9 хил. – жени. В сравнение с второ тримесечие на тази година броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 0.4%, като броят на заетите мъже се увеличава с 2.5%, а този на жените намалява с 2.2%.

Индикатори за бедност и социално включване в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“.
Оценка на бедността
През 2016 г. линията на бедност за Софийска област e 294.00 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 20.9% от населението в областта.
В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност намалява с 8.9%, а относителният дял на бедното население намалява с 2.3 процентни пункта. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 20.9 до 25.8%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 47.9%.

Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на септември 2017 г. са 57 998 или с 1.1% по-малко спрямо края на юни 2017 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на септември 2017 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за юли 2017 г. е 973 лв., за август – 940 лв. и за септември е 1 026 лв. За третото тримесечие на тази година тя е 979 лв. и е най-високата в Югозападен район след тази на област София (столица). В сравнение с останалите 27 области в страната Софийска област е на четвърто място по размер на средната брутна месечна работна заплата за това тримесечие, като преди нея са само областите София (столица) (1 405 лв.), Стара Загора (1 011 лв.) и Варна (992 лв.). Въпреки това през трето тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област е под размера на тази за страната (1 037 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 979 лв. за трето тримесечие на 2017 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през трето тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. в Софийска област са издадени разрешителни за строеж на 111 жилищни сгради със 123 жилища в тях и 20 097 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 93 други сгради с 35 966 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 18.4%, жилищата в тях – с 11.5%, а общата им застроена площ – с 18.3%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, е с 57.9% по-малко, а тяхната РЗП намалява с 81.9%.
В сравнение със същото тримесечие на предходната година издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 3.7%, броят на жилищата в тях се увеличава със 7.0%, а общата им застроена площ – с 10.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 1.1%, но тяхната РЗП намалява с 47.8%.
През трето тримесечие на 2017 г. в Югозападен район 22.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищните сгради, са на територията на Софийска област, което я нарежда на второ място в района след област София (столица).
През третото тримесечие на 2017 г. е започнал строежът на 63 жилищни сгради със 70 жилища в тях и с 11 642 кв. м обща застроена площ, и на 40 други сгради с 46 548 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 37.6%, жилищата в тях – с 33.3%, а общата им застроена площ – с 36.4%. Броят на започнатите други сгради е със 77.1% по-малко, а разгънатата им застроена площ спада с 69.6%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 3.3%, жилищата в тях – с 6.1%, а разгънатата им застроена площ – с 1.4%. Броят на започнатите други видове сгради е без промяна, но тяхната РЗП през настоящия период нараства с 42.9%.

Места за настаняване в Софийска област през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в Софийска област са функционирали 104 места за настаняване с общо 7 652 броя легла. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) се е увеличил с 1.0%, като най-много се е увеличил броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 5.9%), следван от местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 3.1%), докато броят на местата за настаняване от категория 3 звезди е намалял (с 8.3%).
Реализираните приходи от нощувки през август 2017 г. са над 2 261.2 хил. лв., като 76.7% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с август 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са намалели с 4.8%, като приходите от нощувки на български граждани са с 1.8% по-малко, а тези на чужденци са намалели с 13.6%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през второто тримесечие на 2017 г. е 50.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 6.8 процентни пункта. През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 102.5 хил., от които 56.8 хил. са мъже и 45.7 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 14.0%, като с 12.0% се увеличава броят на мъжете и с 16.6% – този на жените.
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2017 г. е 67.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.7 процентни пункта. Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през второто тримесечие на 2017 г. в Софийска област са 100.5 хил., като 55.6 хил. от тях са мъже и 44.9 хил. – жени. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. броят на заетите в Софийска област в тази възрастова група нараства с 12.7%, като броят на заетите мъже се увеличава с 11.0%, а този на жените – с 15.1%.

Места за настаняване в Софийска област през юли 2017 година

PDF файл
 

През юли 2017 г. в Софийска област са функционирали 101 места за настаняване с общо 7 620 броя легла. В сравнение с юли 2016 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с 5.6%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди (с 9.1%), следван от местата за настаняване от категория 3 звезди (с 4.0%), докато броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди се е увеличил с 6.3%.
Реализираните приходи от нощувки през юли 2017 г. са над 2 008.7 хил. лв., като 78.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани.
В сравнение с юли 2016 г. приходите от нощувки в Софийска област са нараснали с 18.4%, като приходите от нощувки на български граждани са нараснали с 18.2%, а тези на чужденци – с 19.4%.
През юли 2017 г. в сравнение със същия месец от предходната година в курортен комплекс Боровец пренощувалите български граждани в местата за настаняване в него са с 6.8% повече, а реализираните от тях нощувки са се увеличили с 8.2% и приходите от нощувки на български граждани в курортния комплекс също нарастват с 14.2%. В сравнение със същия месец на 2016 г. чуждите граждани, пренощували в местата за настаняване в курортен комплекс Боровец са с 0.1% по-малко, реализирали са с 22.0% повече нощувки и приходите от тях са с 41.9% повече.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. в Софийска област са приключили делата за 1 667 извършени престъпления. Делата за 436 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 1 021 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване и за 168 – с освобождаване от наказание. По брой приключили дела за извършени престъпления през 2016 г. Софийска област е на шесто място в страната след областите Пловдив, Бургас, Благоевград, София (столица) и Стара Загора.
С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 457 извършени престъпления. 1 398 от тях са извършени от едно лице, 42 – от две лица, а 17 – от три и повече лица.
Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 87.4%, а 12.6% от делата са завършили с оправдаване и освобождаване от наказание.
В сравнение с 2015 г. в Софийска област приключените с осъдителни присъди дела (ефективни и условни), са намалели с 12.8%.
През 2016 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 659 лица, като делата на 427 от тях (25.7%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 1 021 лица (61.5%) – с условна присъда, 31 лица (1.9%) са оправдани, а 10.8% (180 лица) са освободени от наказателна отговорност.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2016 г. в Софийска област е 1 448.