Население и демографски процеси в Софийска област през 2018 година

Към 31 декември 2018 г. населението на Софийска област е 229 041 души, което представлява 10.9% от населението на Югозападен район и 3.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. населението на Софийска област намалява с 2 522 души, или с 1.1%.

Мъжете са 112 497 (49.1%), а жените – 116 544 (50.9%), което означава, че на 1 000 мъже се падат 1 036 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на Софийска област. В Софийска област 61.5% от населението живее в градове, а 38.5% – в села.

И през 2018 г. продължава процесът на застаряване на населението. Към 31 декември лицата на 65 и повече навършени години са 53 797, или 23.5% от населението на областта. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта. В Софийска област хората в трудоспособна възраст са 133 731 души като 53.7% от тях са мъже, а 46.3% са жени. В под трудоспособна възраст са 33 585 души, а 61 725 души са в над трудоспособна възраст.

Образование в Софийска област през учебната 2018/2019 година

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини са записани 7 546 деца, или с 2.5% повече в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 759 и 811 ученици.

• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 2 050.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 107.3 хил., или 73.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 108.0 хил., или 54.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 106.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.3%. В Софийска област през 2018 г. най-висок е коефициентът на заетост при лицата с висше образование – 79.9%, а най-нисък на тези с основно и по-ниско образование – 17.6%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали  разрешителни за строеж на 104 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 869 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 79 други сгради със 125 427 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 16.8%, броят на жилищата в тях – с 11.9%, а общата им застроена площ – с 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.5%, докато тяхната РЗП  бележи ръст от 283.7%.

В сравнение с четвъртото  тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 62.5%,  жилищата в тях – с 83.1%, а общата им застроена площ – със 70.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 21.5% , а тяхната РЗП – с 492.5%.

През четвърто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 85 жилищни сгради с 90 жилища в тях и с 16 409 кв. м обща застроена площ и на 41 други сгради с 93 188 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1.2% , докато жилищата в тях намаляват с 23.1%, а общата им застроена площ – с 11.0%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 14.6%, но разгънатата им застроена площ  нараства с 98.7%.

Места за настаняване в Софийска област през януари 2019 година

През януари 2019 г. в Софийска област са функционирали 90 места за настаняване с общо 7 475 броя легла. В сравнение с януари 2018 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) намалява с 4.3%, което се дължи на по-малкия брой на местата за настаняване от категория 3 звезди, като тези от категория 1 и 2 звезди и категория 4 и 5 звезди остават без промяна.

Реализираните приходи от нощувки през януари 2019 г. са над 7 144 хил. лв., като 70.6% от тях са от приходи от нощувки на чужди граждани.

В сравнение с януари 2018 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 10.0%, като приходите от нощувки на български граждани са със 17.9% повече, а тези на чужденци – със 7.0%.

Наблюдение на работната сила в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

Коефициентът на заетост за населението на 15 и повече навършени години в Софийска област през четвърто тримесечие на 2018 г. е 55.6%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 5.7 процентни пункта. През четвъртото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица в Софийска област е 110.2 хил., от които 62.0 хил. са мъже и 48.2 хил. са жени. В сравнение със същия период на предходната година броят на заетите нараства с 9.9%, като с 9.7% нараства броят на мъжете и с 9.8% – този на жените.

Места за настаняване в Софийска област през декември 2018 година

През декември 2018 г. в Софийска област са функционирали 92 места за настаняване с общо 7 568 броя легла. В сравнение с декември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е с 10.7% по-малко, като броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял с 15.3%, на местата за настаняване от категория 3 звезди – със 7.4%, а броят на местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди е без промяна.

Реализираните приходи от нощувки през декември 2018 г. са над 4 311 хил. лв., като 64.1% от тях са от приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с декември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 8.8%, като приходите от нощувки на български граждани са с 3.6% повече, а тези на чужденци – с 19.6%.

Дейност на нефинансовите предприятия в Софийска област през 2017 година

По данни на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 9 664 нефинансови предприятия от Софийска област, в които е произведена продукция за 10 583 млн. лв., реализирана е добавена стойност по факторни разходи за 2 423 млн. лв. и са заети 58 699 лица.

В Софийска област микропредприятията (до 9 заети) са 92.4%, малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.2%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) са 1.2% и големите предприятия ( с 250 и повече заети) са 0.2%. Въпреки че са с най-малък  относителен дял, големите предприятия реализират 78.3% от произведената продукция и в тях  работят 30.1% от заетите лица в областта.

Нефинансовите предприятия. в Софийска област приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 962 млн. лева.  Предприятията, реализирали печалба, са 6722, на загуба са 1763 и с нулев финансов резултат – 1179.

Места за настаняване в Софийска област през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. в Софийска област са функционирали 83 места за настаняване с общо 7 004 броя легла. В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване в Софийска област (функционирали през периода) е намалял с  9.8%, като най-много е намалял броят на местата за настаняване от категория 3 звезди (с 20.0%), следван от местата за настаняване от категория 4 и 5 звезди (с 11.8%), докато броят на местата за настаняване от категория 1 и 2 звезди е намалял (с 4.0%).

Реализираните приходи от нощувки през ноември 2018 г. са над 1 644.1 хил. лв., като 90.2% от тях са от приходи от нощувки на български граждани. В сравнение с ноември 2017 г. приходите от нощувки в Софийска област са се увеличили с 12.6%, като приходите от нощувки на чужди граждани са с 31.6% повече, а тези на български  –  с 10.9%.

Основни резултати за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата в Софийска област през 2018 година

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 51.3% от домакинствата в Софийска област имат достъп до интернет в домовете си.

През 2018 г. 44.0% от населението в Софийска област на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 49.0 и 38.4%. Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 95.0% от лицата с висше образование и 42.3% със средно образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 25.6% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.