Наети лица и средна работна заплата в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Софийска област към края на юни 2018 г. са 58 976 или с 0.8% по-малко спрямо края на март 2018 г. В сравнение с останалите области от Югозападен район Софийска област е на трето място след областите София (столица) и Благоевград, като към края на юни 2018 г. обхваща 6.1% от наетите лица в него.
Средната брутна месечна работна заплата в Софийска област за април 2018 г. е 1 157 лв., за май – 1 121 лв. и за юни – 1 077 лв. За второто тримесечие на тази година тя е 1 118 лв., което нарежда Софийска област на второ място в страната след област София (столица) по размер на средната брутна месечна работна заплата за този период. Въпреки това през второ тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата на наетите в Софийска област остава под размера на тази за страната (1 125 лв.).
През последните 10 години средната месечна работна заплата в Софийска област е нараснала повече от два пъти – от 494 лв. за първо тримесечие на 2008 г. до 1 118 лв. за второ тримесечие на 2018 г. В този период средната месечна работна заплата в областта най-съществено е надвишавала тази за страната през второ и трето тримесечие на 2011 г. – с 5.4%, а най-голямо отклонение спрямо стойността за страната в отрицателна посока е в четвърто тримесечие на 2010 г. – с 11.1%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през второ тримесечие на 2018 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 125 жилищни сгради със 147 жилища в тях и 24 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 67 други сгради с 91 047 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 40.4%, жилищата в тях – с 58.1%, а общата им застроена площ – с 36.9%. Броят на другите сгради, които са получили разрешителни за строеж, нараства с 21.8%, а тяхната РЗП – със 159.2%.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 8.1% по-малко, броят на жилищата в тях се увеличава с 5.8%, но общата им застроена площ намалява с 2.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е с 69.7% по-малко, а тяхната РЗП – с 54.1%.
В Югозападен район през второ тримесечие на 2018 г. 13.0% от издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и 77.3% на други сгради са в Софийска област.

През второто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 70 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 11 960 кв. м обща застроена площ и на 31 други сгради с 42 030 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 125.8%, жилищата в тях – с 94.4%, а общата им застроена площ – с 50.3%. Броят на започнатите други сгради нараства със 72.2%, а разгънатата им застроена площ – с 225.3%.

Детски ясли в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 38 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 907 места в тях.

В края на 2017 г. в детските ясли в Софийска област се отглеждат и възпитават 843 деца, от които момчетата са 431, а момичетата – 412 (табл. 2).
В края на 2017 г. обхватът на децата в Софийска област, отглеждани в детски ясли, е 14.2% и в сравнение с предходната година намалява с 1.3 процентни пункта.
В Софийска област към 31.12.2017 г. общината с най-много места в детските ясли и яслените групи в състава на ДГ е Ботевград (190 места) и съответно там са и най-много децата в тях (197 деца). Обхватът на децата е най-голям в общините Челопеч (45.8%), Божурище (27.9%), и Костенец (21.2%) (фиг. 1).

Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления
През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи в Софийска област са водени 280 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава с 91.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 233 лица (83.2%);
• малолетни (8 – 13 г.) – 47 лица (16.8%);
• момчета – 237 (84.6%);
• момичета – 43 (15.4%).
Снетите от отчет в ДПС през годината са 83, от които 38 – поради поправяне на поведението, 42 – поради навършване на 18-годишна възраст и 3 лица – на други основания.

Издателска дейност в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури
През 2017 г. в Софийска област са издадени 32 книги с тираж 18 хил. бр. и 3 брошури с тираж 3 хил. броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е двойно по-голям при еднакъв брой издадени заглавия. За последните 5 години тиражът на издадените книги и брошури е най-голям през 2017 година.
Издавани продължаващи издания (вестници и периодика)
През 2017 г. в Софийска област са издавани 6 вестника с годишен тираж 157 хил. бр., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 14.3%, а тиражът им – с 16.9%. Годишният тираж на издадените вестници през 2017 г. е най-малък за последните 5 години (фиг. 2).

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. населението на Софийска област е обслужвано от 14 заведения за болнична помощ с 1 717 легла, 50 заведенията за извънболнична помощ с 24 легла и 2 други лечебни и здравни заведения с 20 легла.
От тях на територията на гр. София се намират 6 лечебни и здравни заведения с общо 648 легла, които обслужват населението на Софийска област. Останалите са разпределени в 15 общини от Софийска област (табл. 1).
Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Към 31.12.2017 г. в Софийска област многопрофилните болници са 9 с 1 334 легла. В сравнение с предходната година броят на многопрофилните болници остава непроменен, но легловият им фонд нараства с 47 легла. Специализираните болници са 4 със 323 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. за областта е 741.5 на 100 000 души от населението, при 748.1 общо за страната.
Лечебните заведения за извънболнична помощ включват диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове, медико-дентални центрове, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории. В Софийска област тези заведения са 50 с 24 легла.
Други лечебни и здравни заведения в Софийска област са 2. Това са регионална здравна инспекция и хоспис.
В края на 2017 г. в лечебните и здравните заведения, обслужващи населението на Софийска област, практикуват 920 лекари, 167 лекари по дентална медицина, а медицински специалисти по здравни грижи са 1 207.
Осигуреността с лекари в края на 2017 г. общо за областта е 39.7 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 7.2. За страната тези показатели са съответно 42.7 и 11.9 на 10 000 души от населението.

Жилищен фонд в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. в Софийска област са регистрирани 178 503 жилища, което представлява 4.5% от жилищата в страната и 16.1% от жилищата в Югозападен район. По този показател тя се нарежда на пето място в страната след областите София (столица), Пловдив, Бургас и Варна, и на второ място в Югозападен район след област София (столица).
Повече от половината жилища в Софийска област са с две и три стаи, съответно 33.4% и 31.0%, следвани от тези с четири стаи (15.2%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (5.1%). Жилищата, състоящи се само от една стая, са 9.5% от всички жилища в областта.
През периода 2008 – 2017 г. общият брой на жилищата в Софийска област е намалял с 0.7%, като най-чувствително е намалението в броя на едностайните жилища – с 30.4%. Същевременно жилищата с шест и повече стаи са се увеличили с 41.6%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 34.7% през 2008 г. и 33.4% през 2017 година.
Към 31.12.2017 г. общата полезна площ на жилищата в Софийска област е 12 218 хил. кв. м., което е с 0.3% повече в сравнение с 2016 година. По този показател Софийска област е на шесто място в страната, като с по-големи стойности са само областите София (столица), Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора. В областта 75.3% от общата полезна площ е жилищна, 13.7% е спомагателна, а площта на кухните е 11.0%.

Култура – кина, телевизионна програмна дейност и музеи в Софийска област през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
1. Музеи
Към 31.12.2017 г. в Софийска област функционират 7 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство. През 2017 г. движимите културни ценности в музейния фонд на Софийска област са 83 582 фондови единици.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 299 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 13.5%. В дните със свободен вход са осъществени 6.3% от тях. Спрямо 2016 г. посещенията на чужденци в музеите в Софийска област се увеличават със 71.7%.
Общият персонал на музеите в Софийска област през 2017 г. е 66 души и намалява с 10.8% в сравнение с 2016 година.
2. Кина
През 2017 г. в Софийска област прожекциите в кината се увеличават с 1.2% в сравнение с предходната година, а посещенията – с 12.3%. Прожектирани са 131 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 8 български, 13 европейски, 97 от САЩ и 13 от други страни.
3. Телевизионна програмна дейност
През 2017 г. в Софийска област функционират 3 лицензирани и регистрирани български телевизионни оператора.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през първото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През първото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали разрешителни за строеж на 89 жилищни сгради с 93 жилища в тях и 17 550 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради/офиси с 1 204 кв. м РЗП и на 55 други сгради с 35 130 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 39.1%, броят на жилищата в тях – с 20.8%, а общата им застроена площ – с 25.0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради намалява респективно с 40.0 и 15.4%, докато тяхната РЗП нараства съответно с 25.5 и 65.9%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са без изменение, жилищата в тях се увеличават с 2.2%, а общата им застроена площ – с 16.5%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 45.5%, докато тяхната РЗП се увеличава с 3.1%.
През първо тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 36 жилища в тях и със 7 958 кв. м обща застроена площ и на 18 други сгради с 12 920 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 29.5%, жилищата в тях – с 50.0%, а общата им застроена площ – с 10.3%. Броят на започнатите други сгради спада с 55.0%, а разгънатата им застроена площ – с 34.4%.
В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 16.2%, жилищата в тях – с 18.2%, но тяхнато РЗП е повече с 12.8%. Броят на започнатите други видове сгради намалява с 14.3%, докато общата им застроена площ се увеличава с 27.7%.

Образование в Софийска област през учебната 2017/2018 година

PDF файл

Основните резултати за Софийска област от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:
• През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 7 357 деца, или с 0.6% повече в сравнение с предходната година.
• Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 724 и 755 ученици.
• Записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 2 609.
Предучилищно образование
Към 1.12.2017 г. в Софийска област функционират 74 самостоятелни детски градини с директор. В тях са записани 7 357 деца като в сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.6%.
Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване , за учебната 2017/2018 година е 83.0%, или с 2.0 процентни пункта повече спрямо учебната 2016/2017 година.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 99, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 648 души, като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 9 души, или с 1.4%. Детските учители са 605, или 93.4% от педагогическия персонал.