Брутен вътрешен продукт за област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Перник през 2016 година е 859 млн. лв. Това нарежда областта на 26 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 13.0%. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 6 895 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Перник се увеличава в сравнение с 2015 г. с 12.8% и възлиза на 741 млн.лв. Създадената в областта БДС е 0.9% от общата за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 454 млн. лв. и представлява 61.3% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял намалява с 3.7 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 241 млн. лв. и представлява 32.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 г. нейният относителен се увеличава с 4.6%.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 6.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 46 млн. лв., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Перник сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 27 148 (фиг. 1), което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява с 412 души или с 1.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (28.9%), „Други дейности“ (17.6%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (10.1%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (9.1%). Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Операции с недвижими имоти“ (10.3%), „Култура, спорт и развлечения“ (5.6%) и „Преработваща промишленост“ (5.3%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.8 и 15.0%.
Спрямо 2015 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. намалява в обществения сектор с 2.7%, а в частния сектор – с 1.1%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. областта заема 25 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 723.3 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.
През 2016 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е най-голям в община Перник – 21 377, а най-малък в община Ковачевци – 194.

Статистика на околната среда в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Води
През 2016 г. 98.5% от населението на област Перник е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 107 л/ден през 2015 г. на 109 л/ден през 2016 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

През 2015 г. в област Перник, както и в още 13 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София област (11.0%).
В областта 78.8% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 5.0% от населението (12.6% за страната).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 311 нефинансови предприятия от област Перник, или с 3.0% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 4 958 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 289, а на средните (от 50 до 249 заети) е 55. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 9. роизведената продукция в област Перник през 2016 г. възлиза на 1 469 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 60.6% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Перник са реализирали приходи от дейността в размер на 2 155 млн. лева. Отчетено е намаление от 5.7% спрямо предходната година. Разходите за дейността възлизат на 2 101 млн. лв., което е със 7.3% по-малко в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 1 975 млн. лв., като е отчетено намаление с 1.3% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.3%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 28.8 и 4.2%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 162.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 2.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 83.3 млн. лв., или с 50.5% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 20.4 млн. лв., или с 32.9% по-малко в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 64.0% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 12.4 процентни пункта. В сектора Операции с недвижими имоти инвестициите в ДМА са 27.4 млн. лева, или с 34.9% повече в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за земя нараства с 5.7 пункта в сравнение с предходната година и достига 16.9%, а делът на разходите за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.6 пункта, и е 44.0%. Същевременно намаляват направените други разходи с 6.0 пункта и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 4.0 пункта, които формират съответно 8.5 и 20.5% от общия обем инвестиции в ДМА.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2016 г. възлизат на 186.6 млн. евро, което е с 4.3% повече в сравнение с 2015 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема четиринадесето място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 110.1 млн. евро, с 2.0% по-малко в сравнение с 2015 година. В предприятията от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани – 72.1 млн. евро или с 16.0% повече от 2015 година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 97.6% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 година с 0.1 процентни пункта.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Перник, като в сравнение с предходната година те са с 3.8% повече. Относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта намалява с 0.4 процентни пункта спрямо 2015 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2017 г. показват, че 67.9% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно страната 67.3%, като е отбелязан ръст от 10.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област Перник се нарежда на 7-мо място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%, София-столица – 75.6%, а най-малък в област Монтана – 51.5%.
През текущата година 57.7% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 3.2 процентни пункта.
През 2017 г. 60.9% от мъжете и 54.5% от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с – 2.1 и 6.3 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 83.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 14.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 58.3%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2017 г. се увеличават спрямо края на юни 2017 г. с 1.2% и достигат 27.5 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.2 и 16.4%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (до 6.3 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.2 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение с края на септември 2016 година.
През третото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.4%, като достига 772 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 889 лв., а за частния – 737 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 10.3%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.3%, а в частния сектор – с 10.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Перник през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

През третото тримесечие на 2017 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 41 жилищни сгради с 43 жилища в тях и 7 065 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 35 други сгради с 9 260 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10.9%, жилищата в тях – с 18.9%, а общата им застроена – с 15.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличава с 2.9%, докато разгънатата им застроена площ намалява с 55.5%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 86.4%, броят на жилищата в тях – със 79.2%, а разгънатата им застроена площ – с 88.0%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се увеличават с 29.6%, а разгънатата им застроена площ – с 1.5%.

През третото тримесечие на 2017 г. в област Перник е започнал строежът на 31 жилищни сгради с 59 жилища в тях и с 8 388 кв. м обща застроена площ, и 10 други сгради с 916 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 14.8%, жилищата в тях – с 90.3%, а общата им застроена площ – със 128.0%. Броят на започнатите други сгради нараства със 100.0%, а тяхната РЗП – със 148.2%.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 244.4%, броят жилищата в тях – близо пет пъти, а разгъната им застроена площ – над пет пъти. Започнатите други видове сгради бележат ръст от 11.1%, а тяхната разгъната застроена площ е по-малко с 63.7%

Дейност на местата за настаняване в област Перник през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Перник са функционирали 15 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 283, а на леглата – 592. В сравнение с август 2016 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване се запазва, а на леглата в тях намалява с 12.8%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2017 г. е 3 622, или с 20.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.
През август 2017 г. 84.4% от общия брой на нощувките в места за настаняване в област Перник, са реализирани от български граждани.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през август 2017 г. се увеличават с 20.9% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 784. От всички пренощували лица 78.9% са българи, които са реализирали средно по 2.2 нощувки. Средният брой реализирани нощувки от чужденците във всички места за настаняване в областта през август 2017 г. е 1.5.
Общата заетост на леглата в местата за настанянане в област Перник през август 2017 г. е 19.7%, като спрямо август 2016 г. нараства с 5.5 процентни пункта.
Приходите от нощувки през август 2017 г. достигат 95.9 хил. лв., или с 49.2% повече в сравнение с август 2016 година.