Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

• Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 55.7 хил., или 71.4% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 0.7 процентни пункта.
• Общият брой на заетите лица e 52.8 хил., или 48.7% от населението на 15 и повече навършени години.
• Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 51.9 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.5%, съответно 68.6% за мъжете и 64.3% за жените. В сравнение с 2016 г. този коефициент се увеличава с 4.6 процентни пункта, като увеличение се наблюдава във възрастовата група 25 – 34 години с 13.8 процентни пункта и във възрастовата група 45 – 54 години с 3.6 процентни пункта.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 22.4 хил., от които 10.5 хил. са мъже. и 11.9 хил. – жени. В сравнение с 2016 г. икономически неактивните лица в същата възрастова група намаляват с 3.9%. При мъжете икономически активните лица са по-малко с 10.3% , а при жените с 1.7% повече.
• Заетите лица с висше образование в област Перник са 12.4 хил., като коефициентът на заетост е 75.0%. В сравнение с 2016 г. този коефициент се увеличава с 4.2 процентни пункта.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през четвъртото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2017 г. се увеличават спрямо края на септември 2017 г. с 1.3% и достигат 27.9 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.0 и 16.5%.
Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.6% (до 6.3 хил.), докато в частния сектор намаляват с 0.7% (до 21.6 хиляди).
В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 0.2% в сравнение с края на декември 2016 година.
През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2017 г. с 3.1%, като достига 796 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 980 лв., а за частния – 741 лева.
В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства със 7.6%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12.0%, а в частния сектор – с 5.6%.

Брутен вътрешен продукт за област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Перник през 2016 година е 859 млн. лв. Това нарежда областта на 26 място в страната. В сравнение с 2015 г. обемът му в номинално изражение нараства с 13.0%. Произведеният в областта БВП е 0.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 6 895 лв. от стойностния обем на показателя.
Създадената през 2016 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Перник се увеличава в сравнение с 2015 г. с 12.8% и възлиза на 741 млн.лв. Създадената в областта БДС е 0.9% от общата за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 454 млн. лв. и представлява 61.3% от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 г. относителният и дял намалява с 3.7 процентни пункта.
През 2016 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 241 млн. лв. и представлява 32.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2015 г. нейният относителен се увеличава с 4.6%.
Относителният дял на аграрния сектор представлява 6.2% от добавената стойност на областта и е в размер на 46 млн. лв., което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 година.

Годишна статистика на заетостта и разходите за труд в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2016 г., на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор в област Перник сочат, че средногодишният брой наетите лица по трудово и служебно правоотношение е 27 148 (фиг. 1), което представлява 1.2% от общия брой на наетите в страната. В сравнение с 2015 г. броят на наетите намалява с 412 души или с 1.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ (28.9%), „Други дейности“ (17.6%), „Селско, горско и рибно стопанство“ (10.1%) и „Транспорт, складиране и пощи“ (9.1%). Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности – най-значимо в „Операции с недвижими имоти“ (10.3%), „Култура, спорт и развлечения“ (5.6%) и „Преработваща промишленост“ (5.3%).
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 27.8 и 15.0%.
Спрямо 2015 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. намалява в обществения сектор с 2.7%, а в частния сектор – с 1.1%.
По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение през 2016 г. областта заема 25 място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 723.3 хил., а най-малък в област Видин – 16.5 хиляди.
През 2016 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е най-голям в община Перник – 21 377, а най-малък в община Ковачевци – 194.

Статистика на околната среда в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Води
През 2016 г. 98.5% от населението на област Перник е свързано с обществено водоснабдяване (ВИК). Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 107 л/ден през 2015 г. на 109 л/ден през 2016 година (фиг.1). През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 100 литра. С най-голямо потребление са областите София – столица (127 л/ден/чов.) и Бургас (112 л/ден/чов.), а с най-ниско – област Търговище (69 л/ден/чов.).

През 2015 г. в област Перник, както и в още 13 области водоснабдяването не е ограничавано. Най-засегнати от режим на водоподаване са областите Габрово (28.5%), Ловеч (28.3%), Търговище (12.0%) и София област (11.0%).
В областта 78.8% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 5.0% от населението (12.6% за страната).

Дейност на нефинансовите предприятия в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 5 311 нефинансови предприятия от област Перник, или с 3.0% повече в сравнение с 2015 година. Най-голяма е групата на микропредприятията (до 9 заети) – 4 958 предприятия. Броят на малките предприятия (от 10 до 49 заети) е 289, а на средните (от 50 до 249 заети) е 55. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 9. роизведената продукция в област Перник през 2016 г. възлиза на 1 469 млн. лв., като е отчетен ръст от 1.4% спрямо 2015 година. Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са създадени 60.6% от произведената продукция.
През 2016 година активните предприятия в област Перник са реализирали приходи от дейността в размер на 2 155 млн. лева. Отчетено е намаление от 5.7% спрямо предходната година. Разходите за дейността възлизат на 2 101 млн. лв., което е със 7.3% по-малко в сравнение с 2015 година.
Нетните приходи от продажби в област Перник достигат 1 975 млн. лв., като е отчетено намаление с 1.3% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 53.3%, а предприятията от сектори „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“ съответно 28.8 и 4.2%.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 162.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 2.4%.
Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 83.3 млн. лв., или с 50.5% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 20.4 млн. лв., или с 32.9% по-малко в сравнение с предходната година. През 2016 г. тези сектори заедно формират 64.0% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 г. с 12.4 процентни пункта. В сектора Операции с недвижими имоти инвестициите в ДМА са 27.4 млн. лева, или с 34.9% повече в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове (фиг.2). Относителният дял на направените инвестиции за земя нараства с 5.7 пункта в сравнение с предходната година и достига 16.9%, а делът на разходите за придобиване на машини, производствено оборудване и апаратура – с 4.6 пункта, и е 44.0%. Същевременно намаляват направените други разходи с 6.0 пункта и за сгради, строителни съоръжения и конструкции – с 4.0 пункта, които формират съответно 8.5 и 20.5% от общия обем инвестиции в ДМА.

Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия в област Перник към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Перник към 31.12.2016 г. възлизат на 186.6 млн. евро, което е с 4.3% повече в сравнение с 2015 година (Фиг.1). Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 0.8% и съответно 1.3% от ПЧИ в рамките на Югозападен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Перник заема четиринадесето място в страната.
Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността – 110.1 млн. евро, с 2.0% по-малко в сравнение с 2015 година. В предприятията от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани – 72.1 млн. евро или с 16.0% повече от 2015 година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 97.6% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял се увеличава спрямо 2015 година с 0.1 процентни пункта.
И през 2016 г. най-много преки чуждестранни инвестиции са направени в нефинансовите предприятия на територията на община Перник, като в сравнение с предходната година те са с 3.8% повече. Относителният дял на инвестициите в община Перник спрямо общия размер за областта намалява с 0.4 процентни пункта спрямо 2015 година.

Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Перник през 2017 година

PDF файл
 

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата през 2017 г. показват, че 67.9% от домакинствата в област Перник имат достъп до интернет в домовете си, при средно страната 67.3%, като е отбелязан ръст от 10.7 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Перник става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил над четири пъти.
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет през 2017 г. област Перник се нарежда на 7-мо място в страната. Най-голям е относителният дял на домакинствата с достъп до интернет в област Шумен – 77.9%, Пловдив – 76.2%, София-столица – 75.6%, а най-малък в област Монтана – 51.5%.
През текущата година 57.7% от населението в област Перник на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 3.2 процентни пункта.
През 2017 г. 60.9% от мъжете и 54.5% от жените в област Перник използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Както при мъжете, така и при жените този дял е по-нисък от средния за страната по пол, съответно с – 2.1 и 6.3 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Перник по степени на завършено образование – докато 83.0% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 14.2% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 58.3%.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2017 година

PDF файл
 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2017 г. се увеличават спрямо края на юни 2017 г. с 1.2% и достигат 27.5 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 26.2 и 16.4%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 4.3% (до 6.3 хил.), докато в частния сектор намаляват с 2.2% (до 21.2 хиляди).
В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 0.2 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение с края на септември 2016 година.
През третото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2017 г. с 0.4%, като достига 772 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 889 лв., а за частния – 737 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 10.3%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 9.3%, а в частния сектор – с 10.5%.