Наети лица и средна брутна работна заплата в област Перник през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на септември 2018 г. намаляват спрямо края на юни 2018 г. с 2.1% и достигат 29.0 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 25.2 и 17.1%.
Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0% (до 6.4 хил.), а в частния сектор – с 6.7% (до 22.6 хиляди).
В края на септември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1.5 хил., или с 5.4% повече в сравнение с края на септември 2017 година.

През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 1.8%, като достига 871 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 940 лв., а за частния – 851 лева.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 12.8%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 5.7%, а в частния сектор – с 15.5%.

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство в област Перник през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 43 жилищни сгради с 48 жилища в тях и 7 428 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 23 други сгради с 2 251 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са повече с 53.6%, жилищата в тях – с 4.3%, а общата им застроена площ – с 20.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намалява с 32.4%, а разгънатата им застроена площ – с 63.8%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник нараства с 4.9%, броят на жилищата в тях – с 11.6%, а разгънатата им застроена площ – с 5.1%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради намаляват с 34.3%, а разгънатата им застроена площ – със 75.7%.

През третото тримесечие на 2018 г. в област Перник е започнал строежът на 26 жилищни сгради с 28 жилища в тях и с 5 560 кв. м обща застроена площ, и 13 други сгради с 846 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 85.7%, а общата им застроена площ бележи ръст от 20.0%, докато жилищата в тях са по-малко с 24.3%,. Броят на започнатите други сгради намалява с 27.8%, но тяхната РЗП нараства с 5.4%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 16.1%, броят жилищата в тях – с 52.5%, а разгъната им застроена площ – с 33.7%. Започнатите други видове сгради са повече с 30.0%, докато тяхната разгъната застроена площ е по-малко със 7.6%

Пътнотранспортни произшествия, загинали и ранени в област Перник през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. на територията на област Перник са регистрирани 727 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с наличие на материални щети и пострадали, като в сравнение с 2016 г. се наблюдава намаление с 27.9%. През годината са настъпили 66 тежки произшествия, при които броят на ранените е 68, а на загиналите – 12 души. В сравнение с 2016 г. броят на ранените лица намалява с 22.7%, на загиналите лица – с 14.3%, а на тежките ПТП – с 12.0%.
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали в област Перник е 1.0%, на ранените – 0.8%, а на загиналите – 1.8%.
Броят на ПТП по вина на водачите на моторни превозни средства (МПС) е 59, или 89.4% от общия брой за областта. От тях с най-голям брой ПТП са водачите, управлявали лични МПС – 50 или 84.7%.
Най-голям брой произшествия е регистриран през месец юни – 8, или 12.1% от общия брой ПТП, а най-малък през месец май – 1. През месец април ранените лица са най-много – 12, или 17.6% от общия брой за годината. Най-много са загиналите лица през месеците ноември и декември – по 3, или 50.0% от общия брой загинали през годината.
В рамките на седмицата, най-много ПТП са настъпили в сряда и петък – по 12. Най-много ранени лица са регистрирани в петък – 13. Най-голям е броят на загиналите лица в понеделник – 3.

Дейност на местата за настаняване в област Перник през юли 2018 година

PDF файл

През юли 2018 г. в област Перник са функционирали 13 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 250, а на леглата – 484. В сравнение с юли 2017 г. общият брой на функциониралите през периода места за настаняване намалява с 1, а на леглата в тях – с 9.7%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г. е 2 788, или с 9.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.
Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2018 г. намаляват с 24.1% в сравнение със същия месец на предходната година и достигат 1 714 броя. От всички пренощували лица 85.1% са българи.
Общата заетост на леглата в местата за настанянане в област Перник през юли 2018 г. е 18.6%, като спрямо юли 2017 г. остава без промяна.
Приходите от нощувки през юли 2018 г. достигат 84.8 хил. лв., или с 6.9% повече в сравнение с юли 2017 година.

Наети лица и средна брутна заплата в област Перник през второто тримесечие на 2018 година

PDF файл

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2018 г. се увеличават спрямо края на март 2018 г. с 3.4% и достигат 29.7 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24.4 и 17.0%.
В края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 2.4 хил., или с 9.0% повече в сравнение с края на юни 2017 година. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.8% (до 6.3 хил.), а в частния сектор – с 11.1% (до 23.3 хиляди).
През второто тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 5.8%, като достига 887 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 942 лв., а за частния – 871 лева.
В сравнение с второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за Пернишка област нараства с 15.3%. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава със 7.3%, а в частния сектор – с 18.5%.

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Перник през 2017 година

PDF файл

През 2017 г. са приключили делата за 494 извършени пресъпления. Делата за 140 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди за 258 – с условно осъждане, за 10 – с оправдаване, за 2 – с прекратяване, а за 84 – с освобождаване от наказание.
През 2017 година с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 398 извършени престъпления в област Перник, което е с 26.7% по-малко в сравнение с 2016 година.
Броят на обвиняемите лица в областта през 2017 г. е 487, от които:
• с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 143 лица или 29.4% от общия брой на обвиняемите;
• условно осъдени са 249 лица, или 51.1% от общия брой на обвиняемите;
• освободени от наказателна отговорност са 83 лица, или 17.0% от общия брой на обвиняемите;
• оправдателна присъда са получили 10 обвиняеми лица (2.1%);
• на 2 лица (0.4%) делата са прекратени.
Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. е 392, като в сравнение с 2016 г. намалява с 27.0%.
Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 11, или 2.8% от всички осъдени.

Издателска дейност в област Перник през 2017 година (издадени книги и брошури)

PDF файл

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

През 2017 г. в област Перник са издадени 17 книги с тираж 4 хил. екземпляра и 1 брошура.
В сравнение с предходната година през 2017 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 28%, а средният им тираж – с 3.7% и достига 233 броя.
През 2017 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната – 7 141 заглавия, или 70.9%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури – съответно по 5.9 и 3.8%. За област Перник този дял е 0.2%.

Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Перник към 31.12.2017 година

PDF файл

1. Лечебни заведения и леглови фонд.

Заведенията за болнична помощ в областта към 31.12.2017 г. са 4 с 477 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла (табл. 1).
В сравнение с 2016 г. броят на заведенията за болнична помощ в област Перник и легловият им фонд остават без промяна.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2017 г. на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 183 легла. Разпределението на специализираните болници по видове е следното:
• За активно лечение – 2 със 123 легла;
• За продължително лечение и рехабилитация – 1 с 60 легла.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 г. е 389.6 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на 26 място в страната по този показател (преди областите Видин и Ямбол, съответно – 385.4 и 361.1). Най – висока е стойността на показателя в област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а средно за страната е 748.1 на 100 000 души от населението.
В сравнение с 2016 г. стойността на показателя в област Перник се повишава с 4.2 процентни пункта, което се дължи на намаляване броя на населението.
Към 31.12.2017 г. заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 29 с 6 легла. В сравнение с 2016 г. броят и легловият им фонд остават без промяна.
Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 10 заведения с 5 легла.
В края на годината в областта функционират 13 самостоятелни медико-технически лаборатории и 3 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.
Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 г. тези заведения са 5 с 37 легла.

Жилищен фонд в област Перник към 31.12.2017 година

PDF файл

Към 31.12.2017 г. жилищният фонд в област Перник се състои от 62 310 сгради с 95 997 жилища в тях. В сравнение с 2016 г. жилищните сгради са с 95 повече, а жилищата в тях се увеличават със 124. В градовете се намират 53.0% от всички жилища в областта, а в селата – 47.0%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 473 с 23 612 жилища в тях, тухлените – 49 784 с 63 333 жилища, а 9 052 жилища се намират в 9 053 сгради с друга конструкция. В градовете 41.7% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 57.1% – в тухлени и 1.2% в други сгради. В селата 76.0% от жилищата се намират в тухлени сгради, 18.7% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 5.3% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 68.5% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 12.9%, жилищата с пет и повече стаи – 9.5%, а едностайните са 9.1%
Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно – 73.2 и 63.3%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете – 69.1%, а многостайните с четири и повече стаи (64.5%) – в селата (фиг. 2).

Основни данни за културата в област Перник през 2017 година

PDF файл

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхватът на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.
Културни институции

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.
1. Музеи
Към 31.12.2017 г. в област Перник функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Перник са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 57.0 хил. фондови единици. В сравнение с 2016 г. техният брой се увеличава с 0.7%. Към 31.12.2017 г. броят на цифровизираните фондови единици е 2 495. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 561 квадратни метра.
Посещенията в музеите през 2017 г. са 37.7 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 36.6% (фиг.1). В дните със свободен вход са осъществени 58.3% от посещенията в музеите. В сравнение с 2016 г. посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 26.6%, а изнесените беседи – с 18.9%.
Общият персонал на музеите през 2017 г. е 45 души и се увеличава с 2.3% в сравнение с 2016 година.