НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.) – с 4.9%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 53.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.2 %.

В сектора на услугите към края на декември 2017 г. работят 35.2 хил. (52.6%) от наетите лица, в индустрията – 28.7 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.5%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.9 хил.) представляват 83.4% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява със 113 души.

Пълен текст в PDF файл

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 38 места за настаняване с общ капацитет 1 660 легла, от които 15 хотели с 900 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 9 360, като от тях 6 637 са от български граждани, а 2 723 – от чужденци. Спрямо декември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 6.3%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 16.7%, а при гостите от страната с 2.6%. През декември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 28.5% от тези на чужденци.

Пълен текст в PDF файл

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе към 31.12.2016 г. възлизат на 367.9 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.6% и съответно 37.5% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе запазва деветото си място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 312.0 млн. евро или с 9.7% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 31.5 млн. евро или с 12.1% под нивото на предходната година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 93.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2015 г. с 1.7 процентни пункта.

 

ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2016 г. са представили общо 11 469 нефинансови предприятия от област Русе, или с 1.4% повече в сравнение с 2015 година. В тях са реализирани нетни приходи от продажби за 7 416 млн. лв. и е произведена продукция за 4 574 млн. лева.

Значителен дял от икономически активните нефинансови предприятия осъществяват дейността си в община Русе. През 2016 г. техният относителен дял достига съответно 83.8% от общия брой предприятия, 80.2% от обема на нетните приходи и 81.8% от произведената продукция за областта. Прочетете още „ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА“

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През ноември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 38 места за настаняване с общ капацитет 1 651 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2017 г., е 13 338, като от тях 9 148 са от български граждани, а 4 190 – от чужденци. Спрямо ноември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 6.3%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 32.8%, докато при гостите от страната има спад от 2.6%. През ноември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 50.3% от всички нощувки на български граждани и 27.3% от тези на чужденци.

 

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 39 места за настаняване с общ капацитет 1 691 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2017 г., е 14 245, като от тях 9 698 са от български граждани, а 4 547 – от чужденци. В сравнение с деветия месец на 2017 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки със 7.7%, като тези от български граждани нарастват с 18.9%, а от чужденци намаляват с 10.4%. Спрямо октомври 2016 г. нощувките бележат увеличение с 12.6%, като при гостите от страната то е с 9.2%, а при чуждестранните туристи – с 20.6%. През октомври 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 50.7% от всички нощувки на български граждани и 31.8% от тези на чужденци.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА И ЛИЦАТА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ

Пълен текст в PDF файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ от домакинствата и лицата за 2017 г. в област Русе показват, че 73.0% от домакинствата в областта имат достъп до интернет в домовете си при средно 67.3% за страната. За областта е отбелязан растеж от 0.5 процентни пункта спрямо предходната година, който е по-нисък от регистрирания за страната – 3.8 пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта се нарежда на четвърто място в страната след областите Шумен, Пловдив и София (столица). Област Русе запазва първата си позиция в рамките на Северен централен район.

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Русе през третото тримесечие на 2017 г. е 98.9 хил., като мъжете са 53.5 хил., а жените – 45.3 хиляди. Спрямо второто тримесечие на 2017 г.. е регистриран ръст на заетите с 4.8%, като при мъжете на същата възраст увеличението е с 5.5%, а при жените – с 3.9%. Сравнението с третото тримесечие на 2016 г. показва, че е налице нарастване на общия брой на заетите с 2.4%, като при мъжете увеличението е с 3.7%, а при жените – с 0.7%.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 40 места за настаняване с общ капацитет 1 717 легла, от които 15 хотели с 891 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 13 231, като от тях 8 159 са от български граждани, а 5 072 – от чужденци. В сравнение с осмия месец на 2017 г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 25.1%, като тези от български граждани нарастват с 27.6%, а от чужденци – с 21.4%. Спрямо септември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 9.2%, като при гостите от страната то е с 3.0%, а при чуждестранните туристи – с 20.8%. През септември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 57.0% от всички нощувки на български граждани и 31.0% от тези на чужденци.

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе през третото тримесечие на 2017 г. е 5. Спрямо същото тримесечие на предходната година броят на сградите намалява с една, а този на новопостроените жилища в тях нараства с 2 и достига 22. Въведените в експлоатация сгради представляват 1.0% от общия брой за страната, което нарежда областта на 21-во място заедно с областите Плевен и Шумен. По брой на новопостроените жилища (1.1% от общия брой за страната), област Русе заема 14-та позиция.

През третото тримесечие на 2017 г. 60.0% от всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Русе са къщи. Четири от сградите са тухлени с бетонна плоча. През третото тримесечие на предходната година 2/3 от всички жилищни сгради са били с аналогична конструкция. Прочетете още „ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)“