ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 2 001 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 16 449, като от тях 10 350 са от български граждани, а 6 099 – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 82.0%, а при гостите от страната с 12.6%. През май 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.4% от всички нощувки на български граждани и 15.3% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 972 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 16 163, като от тях 10 628 са от български граждани, а 5 535 – от чужденци. Спрямо април 2017 г. нощувките бележат увеличение с 10.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 23.1%, а при гостите от страната с 5.1%. През април 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.0% от всички нощувки на български граждани и 14.6% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 68.1 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица нарастват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2017 г.) – намаляват незначително с 0.3%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 54.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор нараства с 1.9 %.

В сектора на услугите към края на март 2018 г. работят 35.7 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията – 29.2 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.2 хиляди (4.7%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.2% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (24.4 хил.) представляват 83.6% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на декември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия нараства с 510 души.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Русе възлиза на 221 336 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 108 150, а жените 113 186, или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени при средно 1 060 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2016 г. общото население на област Русе намалява с 2 153 души, или с 1.0%, като броят на мъжете е намалял с 1 042, а този на жените – с 1 111 (табл. 1).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАРТ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 956 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 15 932, като от тях 11 143 са от български граждани, а 4 789 – от чужденци. Спрямо март 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.0%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 62.8%, а при гостите от страната с 20.8%. През март 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 46.1% от всички нощувки на български граждани и 14.0% от тези на

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 10 054, като от тях 6 763 са от български граждани, а 3 291 – от чужденци. Спрямо февруари 2017 г. нощувките бележат увеличение с 39.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 93.0%, а при гостите от страната с 23.4%. През февруари 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.1% от всички нощувки на български граждани и 17.7% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През януари 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 44 места за настаняване с общ капацитет 1 909 легла, от които 19 хотели с 1049 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2018 г., е 9 906, като от тях 6 549 са от български граждани, а 3 357 – от чужденци. Спрямо януари 2017 г. нощувките бележат увеличение с 59.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 86.4%, а при гостите от страната с 48.9%. През януари 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.2% от всички нощувки на български граждани и 16.9% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни към края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 66.9 хиляди. Спрямо края на септември 2017 г. наетите лица намаляват с 1.0%, а в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.) – с 4.9%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 53.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на третото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 1.2 %.

В сектора на услугите към края на декември 2017 г. работят 35.2 хил. (52.6%) от наетите лица, в индустрията – 28.7 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.0 хиляди (4.5%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 27.1% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.9 хил.) представляват 83.4% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на септември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява със 113 души.

Пълен текст в PDF файл

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

През декември 2017 г. на територията на област Русе са функционирали 38 места за настаняване с общ капацитет 1 660 легла, от които 15 хотели с 900 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2017 г., е 9 360, като от тях 6 637 са от български граждани, а 2 723 – от чужденци. Спрямо декември 2016 г. нощувките бележат увеличение с 6.3%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 16.7%, а при гостите от страната с 2.6%. През декември 2017 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 51.1% от всички нощувки на български граждани и 28.5% от тези на чужденци.

Пълен текст в PDF файл

ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Русе към 31.12.2016 г. възлизат на 367.9 млн. евро, което е с 9.1% повече в сравнение с 2015 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.6% и съответно 37.5% от ПЧИ в рамките на Северен централен район. По размер на чуждестранните инвестиции област Русе запазва деветото си място в страната.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлените предприятия в областта – 312.0 млн. евро или с 9.7% повече от 2015 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани 31.5 млн. евро или с 12.1% под нивото на предходната година. През 2016 г. тези две дейности заедно формират 93.4% от общия обем на ПЧИ, а общият им относителен дял намалява спрямо 2015 г. с 1.7 процентни пункта.