ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮЛИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юли 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 979 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2018 г., е 18 281, като от тях 10 123 са от български граждани, а 8 158 – от чужденци. Спрямо юли 2017 г. нощувките бележат увеличение с 24.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 39.1%, а при гостите от страната с 15.4%. През юли 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.6% от всички нощувки на български граждани и 22.8% от тези на чужденци.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През 2017 г. в съдилищата на територията на област Русе с осъдителна присъда са приключили делата за  932 извършени престъпления. В сравнение с 2016 г. броят на престъпленията, завършили с осъждане се увеличава с 34.7%. Общо 884 от наказаните престъпления са извършени от едно лице; 37 са извършени от двама, а 11 са с трима и повече извършители.

През 2017 г. в област Русе броят на обвиняемите лица е 1095, или с 24.7% повече от предходната година. Те представляват 3.3% от общия брой на обвиняемите лица за страната при относителен дял за 2016 г. 2.6%. С ефективни осъдителни присъди са 345 лица, а условно осъдените са 545. Оправдателни присъди са постановени на 17 обвиняеми, а 176 лица са освободени от наказание. В сравнение с 2016 г. броят на лицата с ефективни присъди се увеличава с 92, а този на условно осъдените – с 89.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на юни 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 67.7 хиляди. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица намаляват с 0.8%, а в сравнение със същия период на предходната година (юни 2017 г.) – намаляват с 1.4%. В обществения сектор на област Русе работят 13.3 хил. души, а в частния сектор – 54.3 хил., или 80.3% от всички наети лица в областта. Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. броят на наетите лица в частния сектор намалява с 0.6 %.

В сектора на услугите към края на юни 2018 г. работят 35.5 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията – 28.8 хил. (42.5%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.4 хиляди (5.1%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.3% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (23.8 хил.) представляват 82.7% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на март 2018 г. броят на наетите в преработвателните предприятия намалява с 688 души.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ЮНИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 1 999 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2018 г., е 17 762, като от тях 11 221 са от български граждани, а 6 541 – от чужденци. Спрямо юни 2017 г. нощувките бележат увеличение с 15.8%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 46.7%, а при гостите от страната с 3.1%. През юни 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.7% от всички нощувки на български граждани и 24.1% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАЙ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През май 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 49 места за настаняване с общ капацитет 2 001 легла, от които 20 хотели с 1 071 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2018 г., е 16 449, като от тях 10 350 са от български граждани, а 6 099 – от чужденци. Спрямо май 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.2%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 82.0%, а при гостите от страната с 12.6%. През май 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.4% от всички нощувки на български граждани и 15.3% от тези на чужденци.

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През април 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 48 места за настаняване с общ капацитет 1 972 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през април 2018 г., е 16 163, като от тях 10 628 са от български граждани, а 5 535 – от чужденци. Спрямо април 2017 г. нощувките бележат увеличение с 10.6%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 23.1%, а при гостите от страната с 5.1%. През април 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 54.0% от всички нощувки на български граждани и 14.6% от тези на чужденци.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 Г. В ОБЛАСТ РУСЕ (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни към края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе са 68.1 хиляди. Спрямо края на декември 2017 г. наетите лица нарастват с 1.9%, а в сравнение със същия период на предходната година (март 2017 г.) – намаляват незначително с 0.3%. В обществения сектор на област Русе работят 13.5 хил. души, а в частния сектор – 54.6 хил., или 80.1% от всички наети лица в областта. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. броят на наетите лица в частния сектор нараства с 1.9 %.

В сектора на услугите към края на март 2018 г. работят 35.7 хил. (52.4%) от наетите лица, в индустрията – 29.2 хил. (42.9%), а в селското, горското и рибното стопанство – 3.2 хиляди (4.7%). В сектора на услугите най-голям относителен дял заема икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- 26.2% от всички наети в сектора. Работещите в предприятията от преработващата промишленост (24.4 хил.) представляват 83.6% от общия брой на наетите в сектор „Индустрия”. Спрямо края на декември 2017 г. броят на наетите в преработвателните предприятия нараства с 510 души.

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2017 г. населението на област Русе възлиза на 221 336 души, което представлява 3.1% от общия брой на населението в България и нарежда областта на 12-о място в страната по този показател.

Мъжете са 108 150, а жените 113 186, или на 1 000 мъже се падат 1 047 жени при средно 1 060 жени в национален мащаб. В сравнение с края на 2016 г. общото население на област Русе намалява с 2 153 души, или с 1.0%, като броят на мъжете е намалял с 1 042, а този на жените – с 1 111 (табл. 1).

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ МАРТ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През март 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 47 места за настаняване с общ капацитет 1 956 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през март 2018 г., е 15 932, като от тях 11 143 са от български граждани, а 4 789 – от чужденци. Спрямо март 2017 г. нощувките бележат увеличение с 31.0%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 62.8%, а при гостите от страната с 20.8%. През март 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 46.1% от всички нощувки на български граждани и 14.0% от тези на

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През февруари 2018 г. на територията на област Русе са функционирали 46 места за настаняване с общ капацитет 1 952 легла, от които 20 хотели с 1 072 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2018 г., е 10 054, като от тях 6 763 са от български граждани, а 3 291 – от чужденци. Спрямо февруари 2017 г. нощувките бележат увеличение с 39.9%, като при чуждестранните туристи увеличението е с 93.0%, а при гостите от страната с 23.4%. През февруари 2018 г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 53.1% от всички нощувки на български граждани и 17.7% от тези на чужденци.